Årsredovisning 2021

Sammanfattning av år 2021

Malmö stad har i stor utsträckning påverkats av coronapandemin som svept över världen under 2021. Detta har inneburit utmaningar för kommunen och dess verksamheter på sätt som det inte var lätt att planera inför.

Årsredovisningen 2021 handlar till stor del om hur Malmö stad agerat under fjolåret och ger en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats. Den vänder sig till dig som bor eller verkar i Malmö, politiker och andra intressenter. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut.

Den visar hur det ekonomiska resultatet blev i förhållande till det som förväntades i årets budget, beskriver vad pengarna har använts till samt hur kommunen som helhet har lyckats med det som var planerat. Den innehåller också en bedömning om den framtida utvecklingen.

Verksamheten i Malmö stad är fördelad på nämnder, bolag och kommunalförbund som tillsammans utgör koncernen Malmö stad. Årsredovisningen innehåller även en sammanställning av resultaten från de kommunala bolagen och kommunalförbunden och en koncernredovisning, där man slår ihop företagens och kommunens redovisning.

Årets resultat för kommunkoncernen uppgick till +1 731 miljoner kr. Kommunen hade ett resultat på +1 421 miljoner kr, bolagen +357 miljoner kr och kommunalförbunden +7 miljoner kr.
Bostäder
Antalet färdigställda bostäder sjönk under 2021 jämfört med de höga nivåerna åren innan. Ur ett historiskt perspektiv är däremot byggandet fortsatt på en hög nivå. Coronapandemin är en av orsakerna som påverkat bostadsbyggande och etablering. Den strukturella hemlösheten har minskat, medan den sociala hemlösheten har ökat något jämfört med föregående år.
Sysselsättning
Ekonomin och arbetsmarknaden har återhämtat sig snabbt under 2021 och arbetslösheten i Malmö ligger nu på nivåer som är lägre än i början av 2020. Trots att sysselsättningstillväxten har varit relativt god och det är kompetensbrist inom flera yrkesgrupper ligger arbetslösheten i Malmö kvar på en högre nivå än riksgenomsnittet. Under året har antalet hushåll i Malmö som har behov av ekonomiskt bistånd minskat.
Utbildning
Inom grundskolan fick flera skolor övergå till nätbaserad undervisning och elev- och personalfrånvaron har påverkats. En positiv följdeffekt är däremot en ökad digital mognad i verksamheten. Både inom grund- och gymnasieskolan har elevhälsan fått en förstärkt roll under pandemin. Andelen elever med behörighet till gymnasieskolan har ökat och detsamma gäller andelen elever med godkänt i alla ämnen.
Sociala verksamheter
Verksamheterna, brukare och även deras anhöriga har påverkats av pandemin under året. Det har bidragit till hård belastning på hälso- och sjukvården och uppskjutna förebyggande insatser har påverkat hälsan hos personer med funktionsnedsättningar. Stängda mötesplatser har bidragit till större social isolering och ofrivillig ensamhet hos äldre.
sv