Årsredovisning 2018

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh om händelser och resultat 2018

Sammanfattning av år 2018

För flera av Malmö stads kommunfullmäktigemål har måluppfyllelsen varit god och det har skett en positiv förflyttning för samtliga mål.

Det är dock inget av kommunfullmäktiges mål som uppfyllts helt under 2018, med undantag för kommunfullmäktiges finansiella mål. Några av de positiva 

iakttagelser som identifierats är förbättrade kunskapsresultat i grundskolan, att fler barn i behov av stöd nås genom uppsökande arbete, ökad energieffektivisering i kommunens lokaler samt minskad sjukfrånvaro och personalomsättning. Samtidigt fortsätter staden att växa vilket ställer krav på kommunen ur flera aspekter, och kompetensförsörjning, likvärdighet och självförsörjning är fortsatt stora utmaningar.

För 2018 redovisas ett överskott om 921 miljoner kr vilket innebär en budgetavvikelse på +621 miljoner kr.
Överskottet förklaras till stor del av exploaterings- och realisationsvinster, men beror även på att verksamheterna genererar ett överskott. Investeringarna var under året betydligt lägre än förväntat på grund av att flera projekt förskjutits i tid eller blivit billigare än beräknat. Bedömningen utifrån redovisat resultat, uppfyllelsen av det finansiella målet och förflyttningen mot måluppfyllelse är att den ekonomiska hushållningen har varit god under året.
Bostäder
Behovet av fler bostäder och en utbyggd samhällsservice är stort i Malmö. Bostäder planeras i kollektivtrafiknära lägen, vilket hänger samman med kollektivtrafik-satsningarna inom Storstadspaket för Malmö. Under året fortsatte utbyggnaden av arbetsplatser, kommunal service och bostäder. Genom antagna detaljplaner möjliggjordes för att påbörja cirka 3 400 arbetsplatser. Målet att i detaljplanerna möjliggöra för 2 500 bostäder och 500 grundskoleplatser har dock inte uppnåtts.
Sysselsättning
Arbetslösheten i Malmö minskade under 2018 jämfört med året innan. Samtidigt finns en stor andel arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden. Under året har kommunens arbetsmarknadsinsatser fokuserats bland annat på personer med ekonomiskt bistånd för att öka möjligheten till självförsörjning. Det var också färre hushåll totalt som mottog ekonomiskt bistånd under 2018 jämfört med tidigare år.
Utbildning
Det skedde en positiv utveckling av skolresultaten 2018. Dock ställer en brist på personal i skolan höga krav på verksamheterna. Kompetensförsörjning bedöms vara den största utmaningen framöver och insatser kommer genomföras i samtliga skolformer för att attrahera ny personal, behålla befintliga medarbetare samt utveckla alternativa lösningar.
Trygghet
Arbetet för ökad trygghet och säkerhet har varit framträdande under året, genom satsningar på säkrare trafikmiljöer, trygghetspatruller, tillsynsarbete, belysning och drifts- och underhållsentreprenad. Men också genom ett systematiskt preventionsarbete för barn och unga samt utvecklade arbetssätt kring fallprevention och uppsökande verksamhet för ökad trygghet i hemmet.