Årsredovisning 2019

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh om händelser och resultat 2019

Sammanfattning av år 2019

Våren 2020 innebär utmaningar för kommunen till följd av covid-19. Pandemin och dess konsekvenser för den kommunala verksamheten kommer att vara i fokus för Malmö stad under 2020 och framåt. Årsredovisningen handlar om år 2019, innan spridningen av covid-19 hade tagit fart i världen.

Årsredovisningen ger en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året. Den vänder sig till dig som bor eller verkar i Malmö, politiker och andra intressenter. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut.

Den visar hur det ekonomiska resultatet blev i förhållande

till det som förväntades i årets budget, beskriver vad pengarna har använts till samt hur kommunen som helhet har lyckats med det som var planerat. Den innehåller också en bedömning om den framtida utvecklingen (rapporten för 2019 är skriven innan spridningen av covid-19).

Verksamheten i Malmö stad är fördelad på nämnder, bolag och kommunalförbund som tillsammans utgör koncernen Malmö stad. Årsredovisningen innehåller även en sammanställning av resultaten från de kommunala bolagen och kommunalförbunden och en koncernredovisning, där man slår ihop företagens och kommunens redovisning.

Årets resultat för kommunkoncernen uppgick till +933 miljoner kr. Kommunen hade ett resultat på 883 miljoner kr vilket innebär ett budgetöverskott med 686 miljoner kr.
Liksom tidigare år är det exploaterings- och realisationsvinster som förklarar en stor del av budgetöverskottet, det vill säga vinster som framför allt uppstår när kommunen säljer mark. Totalt medför dessa vinster ett budgetöverskott på 384 miljoner kr. Nämnder redovisar både över- och underskott. Det är framför allt kostnaderna för socialtjänsten, ekonomiskt bistånd och hemlöshet inom arbetsmarknads- och socialnämnden som blivit högre än budgeterat. Under året har Malmö stad gjort investeringar för totalt 2,3 miljarder kr, vilket är lägre än planerat. Att investeringsutgifterna inte blir så stora som planerat beror framför allt på att vissa projekt förskjutits i tid. Det ekonomiska resultatet innebär att Malmö stad kan sätta av pengar till den så kallade resultatutjämningsreserven, som finns för att jämna ut intäkter vid konjunkturnedgångar. Dessutom innebär överskottet att kommunen behöver låna mindre till investeringar framöver.
Bostäder
Malmös fortsatt kraftiga befolkningsökning innebär att behovet av bostäder ökar och utbyggnaden fortsätter i flera delar av staden. Hållbarhet, bland annat med fokus på energieffektivisering, står i fokus när den täta staden byggs, vilket ställer krav på utredningar kring luftföroreningar, buller och trafik. För första gången på lång tid visade kommunens hemlöshetsräkning 2019 färre hemlösa i den grupp som har svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden. Särskilt positivt är att antalet hemlösa barnfamiljer har minskat.
Sysselsättning
Arbetslösheten har minskat de senaste åren men började öka i slutet av 2019. Särskilt hög är den för grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden. Viss positiv utveckling ses dock för gruppen unga vuxna för vilka arbetslösheten minskade något under 2019. Fler personer och hushåll har också blivit självförsörjande jämfört med tidigare år.
Utbildning
Malmö har haft en rekordstor elevökning och utbyggnadstakt inom grundskolan. Måluppfyllelsen i årskurs 9 var något lägre än förra året, men för nyanlända elever och elever med okänd bakgrund är den dock betydligt högre. På de högskoleförberedande programmen i gymnasieskolan är andelen elever som når examen oförändrad medan motsvarande andel på yrkesprogrammen ökat något. Familjecentralerna och de öppna förskolorna har varit centrala i arbetet med att nå barn som står utanför förskoleverksamheten.
Trygghet
Arbete för en tryggare stad är ett långsiktigt arbete i samverkan mellan flera aktörer såsom polisen, skolan och socialtjänst. Den faktiska otryggheten minskar i Malmö medan den upplevda otryggheten är fortsatt stor. Staden har under året arbetat med bland annat demokratiarbete, tidiga insatser för barn och unga, arbete mot hatbrott, insatser för en säker trafikmiljö vid skolor och förskolor samt förbättrad belysning.