Miljöredovisning 2018

Sammanfattning av år 2018

Samtliga fyra övergripande miljömål i miljöprogrammet ser endast ut att delvis kunna uppnås inom utsatt tid. Trenden för tre av miljömålen bedöms vara positiv då flertalet av nyckeltalen inom dessa miljömål uppvisar positiva trender. För det fjärde miljömålet bedöms trenden vara oklar då nyckeltalen inom miljömålet uppvisar lika mycket positiva som negativa trender.

Totalt sett utvecklas övervägande delen av nyckeltalen positivt men tyvärr inte i tillräckligt snabb takt för att målen ska kunna nås inom utsatt tid.

En mängd olika insatser behöver göras av den kommunala organisationen för att åstadkomma och underlätta de förändringar som behövs för att skapa en mer hållbar verksamhet och möjligheten till en mer hållbar vardag för Malmöbon så att Malmös miljö kan utvecklas i en mer positiv riktning. Bedömningarna bygger på dels statistiken som finns samlad på miljöbarometern dels på information och kunskap hos kommunens tjänstepersoner inom de olika områden som miljöprogrammet omfattar.

Sammanfattning av miljömål
Sveriges klimatsmartaste stad
Ett av delområdena "effektivare användning av energi" ser ut att kunna uppnås inom utsatt tid. De fyra övriga delområdena "mer förnybar energi", "minskade utsläpp", "omställning av transporter och resvanor" samt "anpassning till klimatförändringarna" ser alla ut att delvis kunna uppnås inom utsatt tid.
Framtidens stadsmiljö finns i Malmö
Tre av delområdena "hållbar stadsutveckling", "resurserna ska användas smartare" samt "staden ska bli renare och tystare" ser alla ut att delvis kunna uppnås inom utsatt tid. Två av delområdena "de gröna och blå kvaliteterna ska utvecklas" och "god vistelsemiljö för alla i Malmö" ser inte ut att kunna uppnås till år 2020.
Naturtillgångar brukas hållbart
Två av delområdena "Malmö ska växa resurssnålt" och "vattentillgångarna ska skyddas" ser ut att delvis kunna uppnås till år 2020 medan de övriga två "jordbruket i Malmö ska vara hållbart" och "Malmönaturen ska värnas" inte ser ut att kunna uppnås inom utsatt tid.
I Malmö är det lätt att göra rätt
Ett av delområdena ”avfallet ska återvinnas” ser ut att kunna uppnås inom utsatt tid medan de övriga fyra ”hållbar upphandling”, ”användningen av farliga ämnen ska minska”, ”Malmö - en kunskaps- och innovationsstad” samt ”hållbar konsumtion och livsstil” alla ser ut att delvis kunna uppnås till år 2020.