$left
$middle

Miljöredovisning

Miljöredovisningen för 2022 godkändes i nämnden den 16 februari 2023. Denna miljöredovisning visar hur miljöarbetet sett ut under 2022, med utgångspunkt i pågående och utförda aktiviteter utförda av förvaltningar och kommunala bolag i Malmö stad.

Aktiviteterna har utförts inom målområdena för Miljöprogram för Malmö stad 2021 - 2030:

  • Ett Malmö med minsta möjliga klimatpåverkan.
  • Ett Malmö med god livsmiljö.
  • Ett Malmö med rik och frisk natur.

Du kan ladda ner hela redovisningen längst ner på sidan.

Ett Malmö med minsta möjliga klimatpåverkan

I kapitlet presenteras utvalda indikatorer och goda exempel på insatser inom målområdet minskat klimatpåverkan. Här finns statistik kring territoriella växthusgasutsläpp, växthusgasutsläpp för Malmö stads organisation samt konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp.

Goda exempel på aktiviteter innefattar bland annat Klimatomställning Malmö, Malmö stads kraftsamling för att mobilisera offentliga verksamheter, näringsliv, akademi, föreningar och Malmöbor så att alla gemensamt och i snabbare takt kan orsaka mindre påverkan på klimatet.

Under aktiviteten Kartläggning av Malmöbornas klimatpåverkan redogörs det för hur man, med hjälp av verktyget Konsumtionskompassen, kunnat ta fram uppgifter om Malmöbornas konsumtionsbaserade utsläpp ser ut, baserat på område.

Under kapitlet går det också, bland annat, att läsa om Klimatambassadörer, elförsörjning och koldioxidinfångning hos Sysav.

Ett Malmö med god livsmiljö

I kapitlet presenteras utvalda indikatorer samt goda exempel på insatser inom målområdet god livsmiljö. Här finns statistik kring planterade och fällda träd och tjänsteresor med flyg eller egen bil.

Goda exempel på aktiviteter innefattar bland annat Trädförtätning på bostadsgårdar, däre det redogörs för trädens roll i arbetet med klimatanpassning. Till exempel är träd effektiva för att minska effekterna av värmeböljor och genom att skapa livmiljöer för flera olika arter av djur och insekter bidrar träd till den biologiska mångfalden.

Aktiviteten Hållbarhet i Sege Park redogör för hur visionerna för stadsdelen Sege Park förverkligas. Till exempel går det att läsa om innovativa lösningar kring vattensystem och hur gröna ytor har en förmåga att hantera dagvatten.

Under kaptilet går det också, bland annat, att läsa om kemikalier i verksamheterna, medarbetarnas resvanor och utbyggnaden av supercykelstråk.

Ett Malmö med rik och frisk natur

I kapitlet presenteras utvalda indikatorer samt goda exempelpå insatser inom målområdet rik och frisk natur. Här finns statistik kring orkidéer i Malmö, ålgräsutbredning och insamlad mängd restavfall.

Goda exempel på aktiviteter innefattar bland annat Biologisk mångfald på idrottsanläggningar, där det går att läsa om Malmö stads biologiska mångfaldsarbete med att installera fladdermusholkar, bikupor och insektshotell.

Här går det också att läsa om Uppgrundningen av Södra Varvsbassängen och de vinster som det arbetet ger, både när det gäller biologisk mångfald men även säkerheten för människor.

Under kaptilet går det också, bland annat, att läsa om miljövinster med cirkulär rivning, samarbeten för minskat matsvinn och delade material och resurser.

Malmö stads miljöredovisning 2022

sv