Miljöredovisning 2020

Sammanfattning av år 2009-2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020 antogs av kommunfullmäktige i Malmö den 17 december 2009.

Denna miljöredovisning är den slutgiltiga sammanställningen av hur arbetet har gått med att uppnå miljömålen i Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020.

Samtliga fyra övergripande miljömål i miljöprogrammet bedöms delvis vara uppnådda.

Malmö stad har under många år tagit ett stort ansvar för att driva en hållbar utveckling med målsättningen att vara en ledande miljöstad. Genom utvecklade samarbeten med näringsliv, akademi, civilsamhälle och Malmöbor har vi kunnat pröva nya innovativa lösningar som har underlättat för de som bor och verkar i Malmö att göra hållbara val. Stadens ambitiösa miljömål har varit avgörande för Malmös utveckling. Målen har hjälpt oss att spänna bågen och samarbeta med andra för att nå resultat i frågor där kommunen inte har ensam rådighet. /Rebecka Persson, miljödirektör.

Sammanfattning av miljömålen 2009-2020