Grön obligationsrapport 2019

Sammanfattning

Hela 29 investeringar finansieras av de gröna obligationer som gavs ut under 2018.

Investeringarna bidrar till Malmö stads arbete att på lokal nivå implementera de Globala målen och bidrar till att bekämpa klimatförändringar med fler tusen ton sparade utsläpp och en ökad generering av förnybar energi. Investeringarna bidrar också till en mer hållbar stad med hållbar kollektiv transportsystem samt mer gröna ytor och fler träd.

Sammantaget har följande effekter uppnåtts av de investeringar som finansierats med de gröna obligationer som gavs ut under 2018:

  • 4345,1 ton sparade/undvikna utsläpp av CO2e per år.
  • Årlig generering av förnybar energi med 2,6 GWh per år.
  • Årliga energieffektiviseringar på minst 391,6 MWh per år.
  • 31,4 km ny väg för hållbara transporter vilket inkluderar ökat antal cykelbanor och förutsättningar för elbussar på två av stadens busslinjer.
  • Ett utbyggt vattenhanteringssystem genom investeringar som kan processa 1 500 kubikmeter spillvatten, 6 miljoner kubikmeter dricksvatten årligen och minst 330 kubikmeter dagvatten samt andra kapacitetsförstärkningar i det befintliga systemet.
  • 22 500 m2 nya gröna ytor och 501 fler träd.