$left
$middle

Grön obligationsrapport

I grön obligationsrapport 2022 presenteras en sammanfattning av de faktiska eller förväntade effekter som uppnåtts av de investeringar som finansierats med den gröna obligation som gavs ut under 2022.

Miljöeffekterna redovisas i relation till hur stor del som finansierats med obligationen under 2022. Det är alltså inte investeringarnas totala miljöeffekter som redovisas.

  • 951 ton sparade eller undvikna utsläpp av CO2e
  • 75 MWh nytillkommen förnybar energi
  • 280 MWh i energieffektivisering
  • Nästan 1000 mil minskad körning för VA Syds spolbilar.
  • Konvertering av 280 meter ordinarie cykelbana till supercykelstråk-nivå.
  • Möjlighet för ökat kollektivtrafikresande med tåg
  • Minskad mängd föroreningar i Malmös kanaler och vattendrag
  • Nyplantering av träd på hårdgjorda ytor för större klimatanpassningsnytta

Totalt finansieras nio investeringar helt eller delvis genom den gröna obligation som gavs ut under 2022. Dessa investeringar bidrar till Malmö stads arbete att implementera de Globala målen på lokal nivå.


Malmö stads rapport för gröna obligationer 2022

sv