Grön obligationsrapport 2020

Sammanfattning

Totalt 16 investeringar finansieras av de gröna obligationer som gavs ut under 2019.

Investeringarna bidrar till Malmö stads arbete att på lokal nivå implementera de Globala målen och bidrar till att bekämpa klimatförändringar med fler tusen ton sparade utsläpp och en ökad generering av förnybar energi. Investeringarna bidrar också till en mer hållbar stad med hållbar kollektiv transportsystem samt mer gröna ytor och fler träd.

Sammantaget har följande effekter uppnåtts av de investeringar som finansierats med de gröna obligationer som gavs ut under 2019:

  • 2717 ton sparade/undvikna utsläpp av CO2e, varav 2257 ton är årliga
  • Årlig generering av förnybar energi med 1990 MWh
  • Årliga energieffektiviseringar på ca 5134 MWh
  • 614 meter cykelbana
  • Kapacitet for avloppsvattenrening med 18,7 miljoner kubikmeter vatten per år.