Grön obligationsrapport 2020

Sammanfattning

Under 2020 gavs en grön obligation om 300 miljoner kronor ut för finansiering av fastigheten Droppen, inom kategorin Gröna och energieffektiva byggnader. 

Investeringarna, som finansieras av gröna obligationer, bidrar till Malmö stads arbete att på lokal nivå implementera de Globala målen och bidrar till att bekämpa klimatförändringar med flera tusen ton sparade utsläpp.

Eftersom endast ett projekt har finansierats med 2020 års gröna obligation är effektrapporten något mindre omfattande än tidigare år.


Under 2020 bidrog Malmö stads gröna investeringar till att minska klimatpåverkan och till en lägre energivändning. I snitt är investeringarna i skolor, förskolor och bostäder som finansierats med Malmö stads gröna obligationer 27 procent mer energieffektiva byggnader än lagkraven.

Under 2020 har följande effekter uppnåtts av de investeringar som finansierats med gröna obligationer:

  • 3 140 ton undvikna växthusgasutsläpp
  • 1,2 ton reducerade växthusgasutsläpp