Grön obligationsrapport 2021

Sammanfattning

Grön obligationsrapport 2021 beskriver vilka miljömässiga effekter som har uppnåtts av investeringarna.

Genom den gröna obligation som gavs ut under året finansieras helt eller delvis totalt 16 investeringar. Sammantaget har följande effekter uppnåtts av dessa investeringar:

  • 658 ton sparade/undvikna utsläpp av CO2e (koldioxidekvivalenter)
  • 191,7 MWh nytillkommen förnybar energi
  • Cirka 1,2 MWh i energieffektivisering
  • 500 meter cykelbana
  • Cirka 2 179 meter ny vattenledning och 2 300 meter ny spillvattenledning samt cirka 70 m3 nytt dagvattenmagasin
  • Cirka 700 ersatta och nyplanterade träd

Miljöeffekterna redovisas i relation till hur stor del som finansierats med obligationen 2021, det är alltså inte investeringarnas totala miljöeffekter som redovisas. Detta bland annat för att kunna ta fram siffror på undvikna/reducerade ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per mnkr.

sv