$left
$middle

Gröna obligationer

I Malmö stad har vi mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet bakom oss. Det har resulterat i att vi under perioder legat i toppen i den kommunala miljörankingen. Att vi erbjuder gröna obligationer är ett naturligt steg som befäster vår position som ledande kommun inom miljö-, klimat- och hållbarhetsarbetet.

Gröna obligationer för miljövänliga investeringar

För Malmö stad är gröna obligationer ett verktyg för att kunna uppnå de ambitiösa mål som våra miljöprogram beskriver. De investeringar som finansieras med Malmös gröna obligationer kommer att bidra till omvandlingen till ett fossilfritt samhälle, minskade utsläpp av växthusgaser och en hållbar utveckling i Malmö. Investeringarna kommer även att bidra till att skydda, anpassa och förbättra motståndet mot klimatförändringarna. Insatserna innebär också miljövänliga investeringar som till exempel rör insatser som ökar den biologiska mångfalden i staden.

Hög kreditvärdighet och transparens i miljöarbetet

Malmö stad utmärker sig även ur ett kreditvärderingsperspektiv. Från Standard & Poor's erhåller Malmö stad den allra högsta kreditbedömningen AAA, med stabila utsikter. Den bedömningen har Malmö stad haft sedan den första bedömningen i februari, 2011.

Obligationer och lån utgivna av Malmö stad finansierar alltid miljövänliga och hållbara investeringar. Genom att erbjuda långivare Malmö stads gröna obligationer ökar transparensen i stadens miljöarbete. Investerarna erbjuds möjlighet att få direkt insyn i de investeringar som görs. Det gröna ramverket sätter även miljövärden/gränser inom de olika investeringskategorierna (use of proceeds) som investeringarna måste möta. Vi ser att det gröna ramverket är ett viktigt bidrag i Malmö stads arbete med att nå de internationellt högt uppsatta miljömålen. Investeringar och gränsvärden följs och rapporteras årligen.

Ramverket (Green Bond Framework)

Malmös gröna ramverk – liksom andra svenska kommuners ramverk – följer principerna i Green Bond Principles (GBP). Vi har satt ambitionsnivån högt för vårt ramverk vilket bland annat syns i det stora antalet investeringskategorier (8 st) som ramverket innehåller. Detta visar hur stadens verksamhet och investeringar spänner över flera områden. I ramverkets kategoriserings- och i rapporteringsdelar lyfter vi fram exempel och förtydligar så långt det går för att göra ramverket mer lättillgängligt. Vi har lagt mycket tid och engagemang på att etablera interna rutiner och processer där vi på ett metodiskt sätt gått igenom stadens och bolagens investeringar. Det betyder att vi känner oss tryggare i vårt interna samarbete. Vi upplever att det inte bara ger oss mer kvalitet i selektionen av investeringar utan att det även ger oss förnyade insikter som förstärker och förbättrar miljöarbetet.

GBP består av fyra delar:

 1. Användandet av medel
 2. Process för projektutvärdering och selektering
 3. Hanterandet av medel
 4. Rapportering

Användandet av medel

 1. Hållbara transporter – investeringar i infrastruktur och lösningar för hållbara transporter
 2. Klimatanpassningsåtgärder – investeringar som mildrar negativa konsekvenser av klimatförändringarna
 3. Gröna och energieffektiva byggnader – investeringar i gröna byggnader, energieffektiva byggnader och större renoveringar. Här finns t ex byggnader som miljöcertifierats, byggnader som minst förbrukar 15% mindre energi/m2 än svenska byggnormen BBR samt större renovering av byggnader som leder till minst 30% lägre energiförbrukning än före renoveringen.
 4. Energieffektivisering – investeringar i existerande tillgångar med syfte att reducera energiförbrukningen och förbättra miljöeffekter. I denna kategorin finansieras inte hela fastigheter utan te x installation av geotermisk energi, smarta elnät och energieffektiv belysning
 5. Miljövänlig förvaltning av levande naturresurser – investeringar i projekt och tillgångar som bevarar, återupprättar och som på ett hållbart sätt hanterar levande naturresurser. T ex biodiversitet, grön stadsutveckling och naturreservat.
 6. Minskade föroreningar och kontroll – investeringar som begränsar, tar bort eller behandlar skadliga ämnen och/eller växthusgaser. Tex marksanering, borttagande av mikroplaster och kemikalier och uppsamlandet av avfall
 7. Förnybar energi – investeringar te x solenergi- och vindkraftsanläggningar
 8. Hållbar hantering av vatten och avloppsvatten – investeringar, förbättringar och energieffektiviseringar i processandet av avloppsvatten och tillgången på dricksvatten.

Rapportering

För alla investeringar i ovanstående kategorier (Användandet av medel) följer vi upp att gränsvärden/kriterier möts och rapporteras. För större investeringar som exempelvis gröna byggnader, vindkraftverk och infrastruktur för hållbara transporter kommer belopp för varje objekt att rapporteras, liksom det sammanlagda marknadsvärdet och summan av den externa finansieringen. För mindre investeringar som exempelvis energieffektiviseringar (ej hela fastigheter) och marksaneringsinvesteringar kommer rapporteringen att omfatta totala belopp per kategori.

För kategorin gröna och energieffektiva byggnader är avsikten att rapportera förväntade energibesparingsvärden (om inte färdigbyggt) och senare faktiska värden. I kategorin hållbara transporter strävar vi efter att rapportera kapacitet, avstånd eller volym av exempelvis bussfiler eller cykelvägar. För kategorin klimatanpassningsåtgärder är avsikten att ge deskriptiv information, detta kan exempelvis gälla sänkning av en park för som vid skyfall kan samla upp överflödigt dagvatten och därmed begränsa skador på fastigheter och infrastruktur i staden. Om möjligt ska vi även ta fram indikatorer som fokuserar på den motståndskraft som investeringen skapat.

2nd opinion

Malmös ramverk har granskats av det holländska företaget Sustainalytics som verifierar att ramverket följer GBP och uppfyller de miljökrav/effekter som utlovas. För oss känns det angeläget med en extern bedömning som styrker trovärdigheten i ramverket och ger oss värdefulla insikter kring hur investeringarna påverkar miljön. Långivarna kan tryggt räkna med att deras medel spenderas på investeringar som är bra för klimatet och hållbara för framtiden. För att kunna genomföra bedömningen så har Sustainalytics haft telekonferenser med representanter från flera av stadens förvaltningar och bolag såsom stadskontoret, miljöförvaltningen, fastighets- och gatukontoret och med VA-Syd. De har även tagit del av många av stadens olika policys och styrdokument. Vi tycker det är intressant att Sustainalytics har granskat upp ramverket i förhållande till de globala målen. Enligt Sustainalytics berör ramverket huvudsakligen hållbarhetsmålen med nummer: 6,7 11, 12 13 och 15. Sustainalytics bedömer även att vårt ramverk utmärker sig i ett nordiskt perspektiv vad gäller ambitionen att rapportera effekterna av investeringarna, samt att insatserna som ramverket stödjer i många fall också skapar sociala mervärden i Malmö.

Dokument som kan beställas

 • Ramverk för Malmö stads gröna obligationer (Green Bond Framework)
 • 2nd opinion av Systainalytics

Du beställer dokumenten genom att skicka ett mejl till internbanken@malmo.se.

Dokument som kan laddas ner

Filmer

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv