Gröna obligationer

Här hittar du information om Malmö stads gröna obligationer.

I Malmö stad har vi mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet bakom oss. Det har resulterat i att vi under perioden 2009 - 2016 har legat i toppen i den kommunala miljörankingen. Att vi erbjuder gröna obligationer är ett naturligt steg som befäster vår position som ledande kommun inom miljö-, klimat- och hållbarhetsarbetet.

Läs mer om Malmö stads miljömål

Vår nya gröna obligation 2019

Totalt 16 investeringar finansieras av de gröna obligationer som gavs ut under 2019.

Investeringarna bidrar till Malmö stads arbete att på lokal nivå implementera de Globala målen och bidrar till att bekämpa klimatförändringar med fler tusen ton sparade utsläpp och en ökad generering av förnybar energi. Investeringarna bidrar också till en mer hållbar stad med hållbar kollektiv transportsystem samt mer gröna ytor och fler träd.

Sammantaget har följande effekter uppnåtts av de investeringar som finansierats med de gröna obligationer som gavs ut under 2019:

  • 2717 ton sparade/undvikna utsläpp av CO2e, varav 2257 ton är årliga
  • Årlig generering av förnybar energi med 1990 MWh
  • Årliga energieffektiviseringar på ca 5134 MWh
  • 614 meter cykelbana
  • Kapacitet for avloppsvattenrening med 18,7 miljoner kubikmeter vatten per år.

Hur ser vi på vår gröna obligation?

För Malmö stad är gröna obligationer ett verktyg för att kunna uppnå de ambitiösa mål som våra miljöprogram beskriver. De investeringar som finansieras med Malmös gröna obligationer kommer att bidra till omvandlingen till ett fossilfritt samhälle, minskade utsläpp av växthusgaser och en hållbar utveckling i Malmö. Investeringarna kommer även att bidra till att skydda, anpassa och förbättra motståndet mot klimatförändringarna. Insatserna innebär också miljövänliga investeringar som till exempel rör insatser som ökar den biologiska mångfalden i staden.

Hög kreditvärdighet och transparens i miljöarbetet

Malmö stad utmärker sig även ur ett kreditvärderingsperspektiv. Från Standard & Poor's erhåller Malmö stad den allra högsta kreditbedömningen AAA, med stabila utsikter. Den bedömningen har Malmö stad haft sedan den första bedömningen i februari, 2011.

Obligationer och lån utgivna av Malmö stad finansierar alltid miljövänliga och hållbara investeringar. Genom att erbjuda långivare Malmö stads gröna obligationer ökar transparensen i stadens miljöarbete. Investerarna erbjuds möjlighet att få direkt insyn i de investeringar som görs. Det gröna ramverket sätter även miljövärden/gränser inom de olika investeringskategorierna (use of proceeds) som investeringarna måste möta. Vi ser att det gröna ramverket är ett viktigt bidrag i Malmö stads arbete med att nå de internationellt högt uppsatta miljömålen. Investeringar och gränsvärden följs och rapporteras årligen.