$left
$middle

Gröna obligationer

Här hittar du information om Malmö stads gröna obligationer.

I Malmö stad har vi mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet bakom oss. Det har resulterat i att vi under perioden 2009 - 2016 har legat i toppen i den kommunala miljörankingen. Att vi erbjuder gröna obligationer är ett naturligt steg som befäster vår position som ledande kommun inom miljö-, klimat- och hållbarhetsarbetet.

Läs mer om Malmö stads miljömål

Vår gröna obligation 2020

Under 2020 gavs en grön obligation om 300 miljoner kronor ut för finansiering av fastigheten Droppen, inom kategorin Gröna och energieffektiva byggnader.

Investeringarna, som finansieras av gröna obligationer, bidrar till Malmö stads arbete att på lokal nivå implementera de Globala målen och bidrar till att bekämpa klimatförändringar med flera tusen ton sparade utsläpp.

Eftersom endast ett projekt har finansierats med 2020 års gröna obligation är effektrapporten något mindre omfattande än tidigare år.

Under 2020 bidrog Malmö stads gröna investeringar till att minska klimatpåverkan och till en lägre energivändning. I snitt är investeringarna i skolor, förskolor och bostäder som finansierats med Malmö stads gröna obligationer 27 procent mer energieffektiva byggnader än lagkraven.

Under 2020 har följande effekter uppnåtts av de investeringar som finansierats med gröna obligationer:

  • 3 140 ton undvikna växthusgasutsläpp
  • 1,2 ton reducerade växthusgasutsläpp

Hur ser vi på vår gröna obligation?

För Malmö stad är gröna obligationer ett verktyg för att kunna uppnå de ambitiösa mål som våra miljöprogram beskriver. De investeringar som finansieras med Malmös gröna obligationer kommer att bidra till omvandlingen till ett fossilfritt samhälle, minskade utsläpp av växthusgaser och en hållbar utveckling i Malmö. Investeringarna kommer även att bidra till att skydda, anpassa och förbättra motståndet mot klimatförändringarna. Insatserna innebär också miljövänliga investeringar som till exempel rör insatser som ökar den biologiska mångfalden i staden.

Hög kreditvärdighet och transparens i miljöarbetet

Malmö stad utmärker sig även ur ett kreditvärderingsperspektiv. Från Standard & Poor's erhåller Malmö stad den allra högsta kreditbedömningen AAA, med stabila utsikter. Den bedömningen har Malmö stad haft sedan den första bedömningen i februari, 2011.

Obligationer och lån utgivna av Malmö stad finansierar alltid miljövänliga och hållbara investeringar. Genom att erbjuda långivare Malmö stads gröna obligationer ökar transparensen i stadens miljöarbete. Investerarna erbjuds möjlighet att få direkt insyn i de investeringar som görs. Det gröna ramverket sätter även miljövärden/gränser inom de olika investeringskategorierna (use of proceeds) som investeringarna måste möta. Vi ser att det gröna ramverket är ett viktigt bidrag i Malmö stads arbete med att nå de internationellt högt uppsatta miljömålen. Investeringar och gränsvärden följs och rapporteras årligen.