$left
$middle

Resursfördelningsmodell för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Ett sätt att minska resultatskillnaderna och skapa likvärdiga förutsättningar mellan skolorna i en kommun kan vara att ha en socioekonomisk resursfördelning. Grundskoleförvaltningen i Malmö stad har en resursfördelningsmodell för förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Grundskoleförvaltningens resursfördelningsmodell för förskoleklass, grundskola och fritidshem innebär att kommunen fördelar pengar till skolorna utifrån antalet elever, vilken årskurs eleverna går i samt enligt vilken socioekonomisk bakgrund eleverna har. Till exempel vilken utbildningsnivå som elevernas föräldrar har och hur länge eleverna har bott i Sverige.

Enligt Skollagen 2 kap. 8a § ska kommunen fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  Syftet är att skapa likvärdiga förutsättningar mellan skolorna. Fördelningen av den socioekonomiska strukturersättningen är olika stor beroende på elevernas socioekonomiska bakgrund i respektive skola. Det medför att vissa skolor får mer pengar än andra.

Information från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om socioekonomisk resursfördelning

SKR har gett ut skriften Socioekonomisk resursfördelning till skolor – så kan kommunen göra.

På SKR:s webbplats finns svar på vanliga frågor om vad skolan kostar, hur den finansieras och hur resurserna fördelas. Under avsnittet ”Vad är socioekonomisk resursfördelning?” kan du kan läsa mer i ämnet.

sv