$left
$middle

Kvalitetskontroller av luft och ventilation i skolan

Alla skolor ska ha bra luft inomhus. Ventilationen, städningen, hur många personer som vistas i klassrummen och långa arbetspass påverkar luftkvaliteten. Därför görs det regelbundna mätningar i skolorna för att se till att ventilationen och luftflödet fungerar som de ska.

Ventilationskontroller (OVK)

Vart tredje år görs en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på skolorna av en behörig kontrollant. Då kontrollerar man att ventilationssystemet fungerar som det var tänkt från början.

För att se om det kommer in tillräckligt med friskluft via ventilationen mäter man halten koldioxid. Koldioxiden i sig är inte farlig, men höga värden är ett tecken på att luften inte byts ut tillräckligt ofta med hänsyn till antalet personer i lokalen. När koldioxidhalten i luften blir för hög blir det syrebrist vilket kan påverka koncentrationen och ge huvudvärk.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer för luftkvaliteten

Folkhälsomyndigheten har riktlinjer för luftkvaliteten och har gett ut allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) som Malmö stad följer.

I klassrum, fritidslokaler och samlingslokaler bör koldioxidhalten helst hållas under 1 000 ppm (miljondelar). Normalt behövs ett uteluftsflöde på minst 7 liter per sekund och person plus ett tillägg på 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golv.

I gymnastiksalar och idrottshallar rekommenderar Folkhälsomyndigheten ett uteluftflöde på minst 10–15 liter per sekund och person.

Vem ansvarar för skolornas ventilation i Malmö stad?

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret är tillsynsmyndighet och har ansvar för att se till att skolorna följer plan- och bygglagen. Vid tillsynen granskar stadsbyggnadskontoret bland annat resultatet av den obligatoriska kontrollen av ventilationssystemet (OVK), för att se om ventilationen uppfyller Boverkets krav.

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och har ansvar för att se till att skolorna följer miljöbalkens krav. Vid tillsynen granskar miljöförvaltningen bland annat resultatet av OVK:n och flödesmätningarna, för att se om ventilationen uppfyller de krav som finns enligt miljöbalken och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation.

Stadsfastigheter

Stadsfastigheter förvaltar alla kommunala skolbyggnader och ansvarar för att lokalerna är anpassade för verksamheten. De bygger nytt, bygger om, bygger till och genomför beslutade åtgärder i miljön utomhus och inomhus – exempelvis ventilationen.

Grundskoleförvaltningen

Grundskoleförvaltningen hyr lokalerna och har som hyresgäst och verksamhetsutövare ansvar för att följa den lagstiftning som finns för att bedriva skolverksamhet och se till att arbetsmiljön är bra för elever och personal i skolan. Arbetsmiljön innefattas av exempelvis säkerhet, brandskydd, ventilation, tillgänglighet, buller och föroreningar.

Kontakta oss

 • Förskoleförvaltningen

 • Grundskoleförvaltningen

  • E-post:  grundskola@malmo.se
  • Telefon:  040-34 90 90
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag klockan 08.00–16.00. Lunchstängt klockan 12.00–12.45.
  • Besöksadress:  Rönnblomsgatan 6A
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

  • E-post:  gyvux@malmo.se
  • Telefon:  040-34 30 34
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–16.00
  • Besöksadress:  Pilgatan 3
sv