$left
$middle

Förskoleenkäten

Förskoleenkäten genomförs vartannat år och ger vårdnadshavare möjlighet att svara på frågor om trivsel, omsorg, utveckling och lärande, delaktighet och inflytande samt förskolans kontakt med hemmet. Förskoleenkäten har genomförts under februari-mars 2023.

Resultaten i korthet

 • 88 procent har svarat att de är nöjda med sin förskola.
 • 85 procent kan rekommendera sitt barns förskola
 • Svarsfrekvensen har ökat från 69 procent 2021 till 79 procent i år.
 • Andelen instämmande svar är i genomsnitt 88 procent för samtliga frågor.
 • Andel nöjda är särskilt hög på frågorna om barnet trivs med barnen på förskolan (94 procent) och personalen på förskolan (95 procent), om barnet har roligt på förskolan (94 procent) samt om personalen bemöter vårdnadshavaren på ett respektfullt sätt (94 procent).
 • Andelen nöjda är något lägre på frågor som rör personaltäthet (73 procent), barngruppernas storlek (77 procent) samt information från förskolan (79 procent).
 • Förskolor med högre andel förskollärare har generellt sett fler nöjda vårdnadshavare. Vårdnadshavare är generellt sett mindre nöjda på förskolor där sjukfrånvaro och personalomsättning är högre.

Varför en förskoleenkät?

Förskoleenkäten ger dig som vårdnadshavare möjlighet att vara med och påverka ditt barns förskola. Vi som jobbar i förskolan vill veta hur du som vårdnadshavare upplever ditt barns förskola. Det ger oss ökad förståelse och värdefull information, som vi tar vi med oss i det dagliga arbetet och i vårt kvalitetsarbete. Det är ett underlag som är viktigt både för den enskilda förskolan och för alla förskolor i Malmö. Frågorna i Förskolenkäten har koppling till skolans läroplan, skollagen och förskolans förutsättningar. 

Delaktighet och påverkan i förskolan

Ett gott samarbete mellan dig som vårdnadshavare och din förskola är värdefullt för att vi ska kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt för ditt barn. Det finns olika sätt att vara delaktig i ditt barns förskola eller vara med och påverka. Förskoleenkäten är ett sätt.

Så här har enkäten genomförts

 • Förskoleenkäten 2023 har gått ut till alla vårdnadshavare till barn i förskolor i Malmö, båda kommunala och fristående.
 • Undersökningen har genomförts under vecka 6–12, 2023. Sista svarsdag var den 22 mars.
 • Enkätresultaten beräknas vara klara i slutet av maj 2023. Vårdnadshavare får då ta del av förskolans resultat via förskolans rektor, och det övergripande resultatet publiceras på malmo.se.
 • Undersökningen har gjorts med en kombination av postala och digitala utskick. I det postala utskicket fanns en QR-kod och länk för att besvara enkäten via webben.
 • För barn med två vårdnadshavare, har båda kunnat svara på enkäten. I resultat och svarsfrekvens beräknas svaren som ett svar per barn.
 • Enkäten har översatts till sex språk (arabiska, engelska, albanska, persiska, somaliska och finska).

In other languages

Webbenkäten har översatts till flera språk. / The online survey has been translated into multiple languages. / Verkkokysely on käännetty useille kielille. / تمت ترجمة الاستبيان عبر الإنترنت إلى لغات متعددة. / Xog aruurinta oonleenka ah waxaa lagu turjumay luuqado badan. / Pyetësori online është përkthyer në disa gjuhë. / این نظرسنجی آنلاین به چندین زبان ترجمه شده است.

Information about the survey in other languages

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar om enkäten som du som vårdnadshavare kan behöva veta.

Kontakta oss

sv