Kvalitetsutveckling i förskolan

Malmö stads systematiska kvalitetsarbete inom förskolan

Förskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att bedriva en likvärdig förskola av hög kvalitet för alla barn i Malmö stad. Enligt förskolans läroplan ska förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Förskolan är en nationellt styrd verksamhet i en kommunal organisation vilket innebär att uppdraget formuleras dels i nationella styrdokument och dels i den kommunala målstyrningen. Detta innebär att förskolan arbetar utifrån två parallella styrmodeller. Det systematiska kvalitetsarbetet beskrivs i de nationella styrdokumenten.

Malmö stad har tagit fram en modell för det systematiska kvalitetsarbetet där varje förskola planerar, följer upp, dokumenterar och utvecklar sin verksamhet utifrån de nationella målen. Förutsättningen för denna process är förskolornas egna dokumentationer och utvärderingar av verksamheten. Andra underlag i arbetet är till exempel resultaten från den årliga förskoleenkäten, nyckeltal i förskolebladet samt inkomna klagomål och synpunkter. Samtliga underlag analyseras och diskuteras i kvalitetsdialoger som sker i olika steg från förskolenivå till nämndsnivå.

I slutet av varje år görs en större uppföljning på nämndsnivå – förskoleförvaltningens lägesbedömning.

Stöd till förskolorna

Utifrån ett likvärdighetsperspektiv, och för att säkra en verksamhet av hög kvalitet, pågår ett kontinuerligt arbete med olika former av verksamhetsnära stöd i förskolornas kvalitets- och utvecklingsarbete. Förskoleförvaltningen har byggt upp ett system med kvalitetsanalytiker och självskattning. Det finns även pedagogiska och specialpedagogiska utvecklingsteam som arbetar operativt och stödjande i respektive förskoleområde. Kreativt Lärcentrum är ett ytterligare stöd och erbjuder en viktig mötesplats för barn och pedagoger samt för utbildning och erfarenhetsutbyte kring kreativt lärande och pedagogisk dokumentation.

Kvalitets- och utvecklingsarbetet i Malmös förskolor utgår även från Sociala kommissionens underlagsrapport ”Förskolans betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa”.