$left
$middle

Kvalitetsutveckling i förskolan

Malmö stads systematiska kvalitetsarbete inom förskolan.

Förskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att bedriva en likvärdig förskola av hög kvalitet för alla barn i Malmö stad. Enligt förskolans läroplan ska förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Förskolan är en nationellt styrd verksamhet i en kommunal organisation vilket innebär att uppdraget formuleras dels i nationella styrdokument och dels i den kommunala målstyrningen. Detta innebär att förskolan arbetar utifrån två parallella styrmodeller. Det systematiska kvalitetsarbetet beskrivs i de nationella styrdokumenten.

Malmö stad har tagit fram en modell för det systematiska kvalitetsarbetet där varje förskola planerar, följer upp, dokumenterar och utvecklar sin verksamhet utifrån de nationella målen. Förutsättningen för denna process är förskolornas egna dokumentationer och utvärderingar av verksamheten. Andra underlag i arbetet är till exempel resultaten från den årliga förskoleenkäten, nyckeltal i förskolebladet samt inkomna klagomål och synpunkter. Samtliga underlag analyseras och diskuteras i kvalitetsdialoger som sker i olika steg från förskolenivå till nämndsnivå.

I slutet av varje år görs en större uppföljning på nämndsnivå – förskoleförvaltningens lägesbedömning.

Kontakta oss

 • Förskoleförvaltningen

  • E-post:  forskola@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.00–17.00.
  • Postadress: 
   Förskoleförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Lugna gatan 82
  • Besökstider: 
   Måndag–torsdag klockan 08.00–16.00, fredag klockan 09.00–15.00
sv