Diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Barn i förskolan ska skyddas mot kränkningar och diskriminering. Förbud mot diskriminering regleras i diskrimineringslagen.

Alla förskolor har enligt skollagen skyldighet att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn. Förskolorna ska därför arbeta för att förebygga och förhindra att barn utsätts för kränkande behandling. En viktig del i detta arbete innebär att upprätta en plan som innehåller översikt av vilka åtgärder som förskolan behöver vidta för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn.

Så fort förskolan får kännedom om att ett barn misstänks ha utsatts för diskriminering eller kränkande behandling har förskolan ett ansvar för att utreda, dokumentera och åtgärda. Förskoleförvaltningen har tydliga rutiner för hur detta går till.

Förskoleförvaltningens förebyggande arbete innebär bland annat att personalen i förskolan arbetar normkritiskt. Att vara medveten om normer och värderingar bidrar till att förebygga trakasserier och kränkningar. Förskolan arbetar också aktivt för att minimera risken för sexuella trakasserier, utifrån kartlagda risker på den egna förskolan. Förskolan kan t ex göra "trygghetsvandringar" tillsammans med barnen, för att kartlägga platser i förskolans miljöer där barnen kan ge uttryck för om de känner sig trygga eller otrygga.

Du som vårdnadshavare till barn i förskolan kan anmäla misstanke om att ett barn kränkts eller diskriminerats i förskolan. Vänd dig i första hand till personal eller biträdande rektor/rektor på ditt barns förskola. Om du pratar med personalen kommer de i sin tur att anmäla till rektorn. Det ska göras samma dag eller dagen efter du har meddelat dem. Om du upplever att dina synpunkter inte tas om hand på ett korrekt sätt kan du kontakta förskoleförvaltningen.