Diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kränkande behandling regleras i skollagens 6 kap och diskriminering i diskrimineringslagen. Från 1 januari 2017 försvann kravet på att förskolorna ska ha en plan mot diskriminering men förskolorna måste fortfarande dokumentera sitt arbete enligt diskrimineringslagen. Förskolorna har fortfarande ett krav på att ha en plan mot kränkande behandling enligt skollagen även efter den 1 januari 2017. I planen mot kränkande behandling ska det bland annat finnas rutiner för hur personal ska agera både om personal kränker eller trakasserar barn och om barn kränker eller trakasserar barn.

Personal får kännedom om att ett barn anser sig utsatt för kränkande behandling eller diskriminering i form av trakasserier eller sexuella trakasserier

När personal får kännedom om att ett barn anser sig vara utsatt för kränkande behandling eller trakasserier och sexuella trakasserier (som är en form av diskriminering) mellan vuxen-barn eller mellan barn-barn ska det omedelbart anmälas till förskolechefen. Om det rör sig om flera händelser ska samtliga anmälas till förskolechef. Personal är enligt skollagen skyldig att anmäla till förskolechefen. Det finns ett absolut förbud i lagen för vuxna att diskriminera eller kränka barn.

Arbetsdokument

Blankett 1 - Anmälan till förskolechef (word, 100.9 kB)

Förskolechefen får kännedom om händelsen

När förskolechefen får kännedom om händelsen är denne i sin tur skyldig att anmäla till huvudmannen, dvs. förskolenämnden. Det är barnets upplevelse av kränkning, trakasserier eller sexuella trakasserier som ska anmälas. Om det rör sig om flera händelser ska samtliga anmälas till huvudmannen, dvs förskolenämnden.

I samband med detta ska förskolechefen också inleda en arbetsrättslig hantering av händelsen.

Arbetsdokument

Blankett 2 - Anmälan till huvudman (word, 97.4 kB)

Förskolechef är skyldig att skyndsamt starta en utredning

Förskolechef är skyldig att skyndsamt starta en utredning för att ta reda på om det förekommit kränkande behandling eller diskriminering. Det är barnets upplevelse som ska vara utgångspunkt för utredningen. Om händelsen involverar flera barn som upplever sig ha blivit utsatta för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier ska separata utredningar för respektive barn göras och diarieföras i separata ärenden. 

Förskolechefen inleder samtidigt en arbetsrättslig utredning av händelsen.

Skäliga åtgärder vidtas

Skäliga åtgärder ska vidtas. Förskolan är (när utredningen visat att det förekommit kränkning/diskriminering genom trakasserier eller sexuella trakasserier) skyldig att skyndsamt vidta åtgärder för att få kränkningen/trakasserierna/sexuella trakasserierna att upphöra samt för att förhindra att det händer i framtiden.

De åtgärder som sätts in ska riktas mot både den som blivit utsatt och den eller de som utövat kränkningen eller trakasserierna/sexuella trakasserierna. Åtgärderna ska följas upp för att se om de haft önskad effekt. Har utredningen istället visat att det inte varit någon kränkning , trakasserier eller sexuella trakasserier så dokumenteras detta och ärendet avslutas. Men förskolan kan överväga om andra åtgärder ändå kan var aktuella att genomföra i det förebyggande arbetet för att motverka trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling i framtiden.

Återrapportering till nämnd

Utredning och åtgärder för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling i framtiden ska återrapporteras till nämnden som ett delegationsbeslut.

Om ett ärende anmäls till Barn- och elevombudet (BEO) eller Diskrimineringsombudsmannen (DO) så får Malmö möjlighet att yttra sig över innehållet. Detta sker genom att det skrivs ett förslag till yttrande som beslutas av förskolenämnden på delegation av förskoledirektör. Om BEO eller DO finner att förskolan inte gjort tillräckligt för att förhindra att ett barn blivit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling, kan Malmö stad bli skyldig att betala skadestånd eller diskrimineringsersättning till det utsatta barnet.

Senast ändrad: 2020-09-02 08:44