Alla barns rätt till stöd

Förskolan har ett stort ansvar att ge alla barn det stöd de behöver. Stödet syftar till att barnet ska kunna tillgodogöra sig den ordinarie verksamheten och utvecklas så långt som möjligt i riktning mot läroplanens mål.

Det finns ingen tydlig gräns mellan vad som är ”stöd” eller ”särskilt stöd”. En flexibel förskoleverksamhet, som ger utrymme för kritisk granskning av miljö, arbetssätt och bemötande och som förändras och anpassas utifrån barngruppens behov och rådande omständigheter skapar goda förutsättningar för att varje barn ska få det stöd de behöver. Förskolorna i Malmö har som gemensamt utvecklingsområde att utveckla arbetet med alla barns rätt till stöd.

Aktuella bestämmelser

8 kap. 9 § skollagen

”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd”

Samt: