$left
$middle

Alla barns rätt till stöd

Förskolan har ett stort ansvar att ge alla barn det stöd de behöver. Stödet syftar till att barnet ska kunna tillgodogöra sig den ordinarie verksamheten och utvecklas så långt som möjligt i riktning mot läroplanens mål.

Alla barn som deltar i förskolans verksamhet ska ges det stöd och den stimulans de behöver för lärande och utveckling.

Förskolepersonal kan exempelvis få rådgivning och handledning av psykolog och specialpedagog för att kunna ge barnen det stöd de behöver.