$left
$middle

Varje elevs bästa skola

Varje elevs bästa skola är grundskoleförvaltningens utvecklingsarbete som omfattar alla medarbetare och alla elever. I varje elevs bästa skola lever vi upp till skollagens intentioner och läroplanens mål – för varje elev. För att nå dit utvecklar vi förhållningssätt och arbetssätt som stödjer vårt gemensamma arbete för elevernas allsidiga utveckling.

Varje elevs bästa skola skapas i mötet mellan lärare och elev. Det är där det händer när det händer. I varje elevs bästa skola utvecklar och inhämtar varje elev de kunskaper och värden som läroplanen pekar ut. Varje elev har en tydlig progression i sin utveckling under hela skoltiden.

Arbetet med att skapa varje elevs bästa skola går ut på att skapa förutsättningar för lärare att bedriva en undervisning av så hög kvalitet så att varje elev når målen för sin utbildning och utvecklas så långt som möjligt. För att lyckas med det behöver läraren planera, genomföra, följa upp och analysera resultatet av sin undervisning. Det behöver ske kontinuerligt och tillsammans med kollegor.

Skolan behöver strukturera och organisera för detta kollegiala arbete för alla medarbetare. Förvaltningen behöver i sin tur skapa förutsättningar för skolans arbete. Förvaltningen behöver vidare tydligt peka ut riktningen och vilka förväntningar som finns på skolans arbete, stödja och utmana detta arbete och sedan följa upp hur det fungerar och analysera vad det leder till. Utifrån analysen identifieras och prioriteras förbättringsområden, som sedan utvecklas för att ytterligare stödja och utmana skolledningen som stödjer och utmanar läraren som stödjer och utmanar eleven.

Arbetet med att skapa varje elevs bästa skola utgår från en systemsyn där lärare, arbetsgrupp, skola och förvaltning arbetar på bredden med många olika verktyg och insatser som samspelar och gemensamt möjliggör att vi lever upp till det nationella utbildningsuppdraget. För att tydliggöra och konkretisera vilka olika aspekter som ingår i det breda anslaget har grundskoleförvaltningen samlat avgörande nyckelfaktorer i ett så kallat strategiskt ramverk.

Strategiskt ramverk pekar ut riktningen

Grundskoleförvaltningens strategiska ramverk för varje elevs bästa skola pekar ut gemensam riktning och övergripande långsiktigt tillvägagångssätt för medarbetare, skolor och förvaltningen som helhet. Det strategiska ramverket utgår från internationell och nationell forskning om framgångsrika skolsystem och sammanfattar och konkretiserar de förhållningssätt och arbetssätt som forskning har visat krävs för att skolan ska klara uppdraget för varje elev. Det strategiska ramverket utarbetades i bred delaktighet mellan forskare, skolledare och medarbetare och betonar särskilt det som är relevant för Malmös grundskolor.

Det strategiska ramverket tydliggör VAD behöver vi göra och HUR vi ska göra det – VAD och HUR vi ska göra för att leva upp till det nationella utbildningsuppdraget och skapa varje elevs bästa skola.

Ramverket innehåller fyra VAD:

  • Vår gemensamma riktning styr prioriteringar och beslut
  • Vårt ledarskap ger resultat och effekter för våra elever
  • Vårt kvalitets- och förbättringsarbete baseras på data och evidens
  • Vi fördjupar vårt lärande systematiskt och tillsammans

De fyra VAD:en definierar vad alla medarbetare i grundskoleförvaltningen behöver göra och att vi gör det tillsammans. Ramverket tydliggör också VEM som ska göra det. Det görs genom att VAD:en konkretiseras i HUR på tre nivåer – medarbetare på skolor, skolledningar och förvaltningsledning/stab. HUR:en konkretiserar VAD:en i strategiska och operativa handlingar.

Var hämtar Malmös skolor inspiration ifrån?

Malmös grundskolors arbete med att skapa varje elevs bästa skola utgår från nationell och internationell forskning om framgångsrika skolsystem och har bland annat inspirerats av den så kallade Ontario-modellen i Kanada. Eftersom allt framgångsrikt utvecklingsarbete baseras på de medverkandes kunskap och förståelse, inleddes arbetet med att alla skolledare den Ontariobaserade utbildningen International School Leadership. Grundskoleförvaltningen samverkar kontinuerligt med några av Sveriges främsta skolforskare som följer arbetet med att skapa varje elevs bästa skola.

Hur blir detta verklighet?

För att Malmös skolor ska bli varje elevs bästa skola krävs att alla medarbetare och skolor utvecklar en djup förståelse för det strategiska ramverkets intentioner – vad VAD och HUR innebär i praktiken i den egna undervisningen och arbetet. Endast utifrån den egna förståelsen kan medarbetare omsätta ramverkets intentioner i praktisk handling. Endast så går vi från ord till handling och gör verklighet av det förhållningssätt och arbetssätt som krävs för att skapa varje elevs bästa skola.

Varenda medarbetare är viktig. Varenda medarbetare behöver medverka, ta ansvar, ständigt arbeta med att förbättra det egna arbetet, analysera vilket resultat det leder till och varför samt lära tillsammans med sina kollegor. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver genomsyra hela verksamheten från klassrumsnivå till huvudmannanivå, och pågå hela tiden.

Det är så vi skapar varje elevs bästa skola!

Kontakta oss

Pedagogisk inspiration malmö

Telefon:
040-34 90 90
Postadress:
Pedagogisk inspiration malmö Pedagogisk Inspiration Malmö, Rönnbladsgatan 1B 205 80 Malmö
Besöksadress:
Rönnbladsgatan 1B
sv