Malmö pedagogpris

Det pedagogiska priset delas ut varje år i förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Priserna kan tilldelas en pedagog, ett arbetslag eller ett ämneslag i de kommunala förskolorna och skolorna.

Syftet med Malmö pedagogpris

  • att uppmärksamma och visa uppskattning för det arbete som lärare gör för barns, ungas och studerandes lärande,
  • att uppmärksamma och inspirera till pedagogisk utveckling, samt
  • att lyfta och sprida goda exempel/förebilder.

Kriterier

Priset tillfaller en pedagog, ett arbetslag och/eller ämneslag i respektive förvaltning som uppvisat särskild förmåga att skapa förutsättningar för lärande och bidragit till skolutveckling på vetenskaplig grund.

Kategorier och pris

Tre priser delas ut till en pedagog, ett arbetslag eller ett ämneslag inom kommunal

  • förskola
  • förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola
  • gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Prissumman är max 5 000 kronor per person och max 50 000 kronor för ett arbets- eller ämneslag. Priset är kopplat till det fortsatta yrkesutövandet, exempelvis fortbildning eller studieresa i syfte att stimulera till fortsatt framgångsrik pedagogisk utveckling.

Nominering

Barn, elever, vårdnadshavare, kolleger, chefer och Malmöbor – alla kan nominera en pedagog eller ett arbetslag till Malmö pedagogpris. Nominerigen sker i mars.

I nomineringen ska du beskriva på vilket sätt pedagogen eller arbetslaget arbetat för att skapa förutsättningar för barns/elevers lärande och hur de bidragit till skolutveckling på vetenskaplig grund.

Jury

En urvalsgrupp går igenom alla nomineringar. Juryn, som består av deltagarna i styrgruppen för Pedagogisk Inspiration Malmö, utser tre pristagare.

Prisutdelning

Prisutdelningen ägde rum måndag den 11 november 2019 klockan 11.00 på respektive skola.

Fakta

Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2017 att instifta Malmö pedagogpris. Priset delades ut för första gången 2018 och ska framöver delas ut varje år. Ett pris delas ut i varje förvaltning (förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen). Juryn består av deltagarna i styrgruppen för Pedagogisk Inspiration Malmö.