$left
$middle

Skolutveckling & Forskning

Malmö stads skolutveckling utgår från forskning och beprövad erfarenhet. Vi strävar efter en likvärdig och kvalitativ skola där alla elever utvecklas och uppnår sina mål.

I Malmö stad arbetar vi för att lyfta fram barns och elevers lust att lära, att stödja dem i deras behov av att vara medskapande i ett meningsfullt sammanhang. Visionen i Malmö stad är att alla elever ska lyckas i skolan. Enligt skollagen ska all skolutveckling utgå från forskning och beprövad erfarenhet.

I Malmö stad ansvarar Pedagogisk Inspiration Malmö (PI Malmö) för skolutveckling och forskning i Malmö stads alla skolformer. PI Malmö omvärldsbevakar aktuell skolforskning och samverkar bland annat med högskolor och universitet. Avdelningen stödjer, stimulerar, initierar och utmanar till praxisnära forskning och utveckling inom förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning i Malmö stad och utgår alltid från de olika verksamheternas behov. PI Malmö ger samtidigt utrymme för att pröva nya idéer för att utveckla utbildningsområdet i Malmö.

För barnens och elevernas lärande och utveckling

Vi tittar inte bara på individernas utveckling utan också verksamhetens utveckling. Vi vill se hur verksamheten och undervisningen bäst utformas för att ha en positiv effekt på barns och elevers lärande. Vi ska främja varje barns och elevs utveckling och lärande och inspirera till livslång lust att lära. I Malmös förskolor och skolor ska varje barn och elev tillåtas finna sin unika egenart och samtidigt utveckla kunskaper och färdigheter för ett aktivt och självständigt liv.

För att uppnå påtaglig skolutveckling och forskning i Malmös förskolor och skolor arbetar PI Malmö bland annat med frågor hur pedagoger kan integrera informations- och kommunikationsteknologi i lärprocessen – hur de kan stimulera barnens och elevernas lärande och förståelse genom estetiska lärprocesser, hur matematik och naturvetenskap, språk och samhällsvetenskap och alla övriga ämnen kan förstås och hur de kan utvecklas. Motivation och lärandeprocesser är viktiga framgångsfaktorer för att barn och elever ska lyckas. I Malmö stad arbetar vi för att stödja det kollegiala lärandet och stärka samverkan mellan alla skolformer.

Konkret stöd för pedagoger och skolledare

I Malmö stads pedagogiska verksamheter erbjuder PI Malmö värdefullt och inspirerande professionsstöd för skolledare, pedagoger och arbetslag i deras pedagogiska utvecklingsarbete. Avdelningen utvecklar, stödjer och stärker det pedagogiska arbetet i förskolan och skolan med fokus på det systematiska kvalitetsarbetet.

PI Malmö bistår med konkreta insatser för utveckling i klassrummet och i verksamheten, inspiration och kompetensutveckling för medarbetare i Malmös förskolor och skolor. Avdelningen PI Malmö medvetandegör om skolutveckling och lärande i praktiken genom att förmedla kunskaper, värderingar och handlingskompetens. Avsikten är ökad måluppfyllelse och likvärdighet mellan förskolor och skolor i hela Malmö, som samtidigt aktivt bidrar till barns och elevers skolframgångar och resultat oavsett bakgrund och livsvillkor.

PI Malmö arbetar med följande uppdragsområden:

  • att organisera för skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • att skapa kollegialt lärande genom Pedagog Malmö
  • att skapa digitala och fysiska pedagogiska arenor
  • att utveckla och inneha kompetens för språkutvecklande arbetssätt
  • att utveckla och inneha kompetens för matematikutvecklande arbetssätt
  • att stödja och fortbilda samt inom uppdrag användas sig av informations- och kommunikationsteknik (IKT)
  • att driva och stödja arbetet med bedömning för lärande
  • att utveckla och inneha kunskap om att organisera för lärande
  • att stödja och inneha kunskap om språk, uttryck och identitet genom läroplanernas normer och värden

Kontakta oss

sv