$left
$middle

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn med syfte att hantera någon form av samhällsutmaning.

IOP är en möjlighet för det civila samhället att utifrån mer jämlika villkor aktivt delta och bidra till samhällsutvecklingen. Idéburna organisationer har ofta särskild kunskap som är viktig för att möta förändringar och utmaningar i samhället. Det är därför viktigt att offentlig verksamhet samverkar med den idéburna sektorn för att få ta del av den kunskapen. Ett sätt att samverka är genom ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP).

IOP som samverkansform är relativt ny och under utveckling. Att komma fram till ett IOP är en gemensam process som till stor del handlar om att skapa mesta möjliga samhällsnytta.

IOP inom olika områden

Kriterier för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

En överenskommelse om ett IOP grundar sig ofta i gemensamma komplexa samhällsutmaningar och med en målgrupp i fokus. I överenskommelsen bestämmer man vad partnerskapet ska gälla, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge partnerskapet ska gälla och andra särskilda förutsättningar.

För att ett IOP ska vara möjligt måste ett antal kriterier vara uppfyllda:

Kontakta oss

sv