Kulturintressemätningen

Vartannat år genomför Kulturförvaltningen i Malmö en kulturintressemätning för att kartlägga intressen, vanor och attityder till kultur.

Aktuellt 2021

Nästa kulturintressemätning sker våren 2021. Det kommer att bli ett delvis modifierat anslag med hänsyn till att publiken inte kunnat ta del av kultur i ordinarie utsträckning på grund av Covid-19.

Mätningen ska bidra till att öka kunskapen om och stimulera intresset för kultur. Den bidrar till att visa hur vi kan förbättra och utveckla kulturen.

Flertalet frågor från tidigare undersökningar kommer att upprepas för att få en kontinuitet och en jämförbarhet, medan några nya frågor tillkommer. Bland annat en fråga som handlar om hur man får information om kulturutbudet i staden.

I bakgrundsfrågorna ingår ålder, kön, utbildning, etnisk bakgrund och stadsdel. Därutöver kan andra sociala faktorer beaktas som sysselsättning och boendeform. Avsikten är att resultatet ska kunna analyseras ur bland annat ett inkomst- och jämställdhetsperspektiv.

Indikatorer som mäts

  • Andel Malmöbor som upplever att de har likvärdiga möjligheter till deltagande, inflytande och medskapande i stadens kulturliv.
  • Andel Malmöbor som upplever Malmö som en kreativ och attraktiv kulturstad.
  • Andel Malmöbor som upplever att kulturnämndens verksamheter bidrar till en attraktiv livsmiljö, en känsla av sammanhang och trygghet.

Genomförande

Det är företaget Jema Rådgivning AB som genomför kulturintresseundersökningen. Mätningen sker både genom telefonintervjuer och personliga intervjuer på stan. Totalt deltar cirka 3000 personer i mätningen. Resultatet av undersökningen redovisas på den här sidan.

Tidigare resultat