$left
$middle

Kulturintressemätningen

Med några års mellanrum genomför kulturförvaltningen i Malmö en kulturintressemätning för att kartlägga intressen, vanor och attityder till kultur.

Ung kvinna med fiol

Resultat från 2021 års kulturintressemätning

Malmös satsningar på kulturlivet träffar helt rätt! Det tycker i alla fall Malmöborna själva enligt den senaste upplagan av Kulturintressemätningen. Hela 91 procent uppger att de brukar ta del av stadens kulturliv. Populärast är stadens bibliotek, tätt följt av Malmö museum och en rad andra kulturinstitutioner.

Även upplevelsen i sig får beröm, närmare 70 procent av de svarande ger betyget 4 eller 5 på en femgradig skala. Många Malmöbor anser också att kulturen bidrar till ett både meningsfullt liv och en attraktiv livsmiljö. Kulturutbudet anses dessutom vara både varierat, tillgängligt och roligt.

Runt hälften av Malmöborna svarar att de själva utövar någon form av eget kulturskapande. De önskar också att det satsas mer på det egna kulturutövandet, och att kultur för barn och unga ges ännu mer fokus än i dag.

Underökningen visar också att det finns andra områden som staden behöver arbeta med. Personer med högre utbildning tar i högre utsträckning del av kulturlivet än de med lägre utbildning. Fler kvinnor än män tar del av stadens kultur.

Merparten av Malmöborna har dessutom en önskan om att vara med och påverka kulturutbudet i staden, något som kulturförvaltningen kommer att utveckla än mer.

Läs mer

Kulturintressemätningen 2021 Pdf, 1 MB.

Om kulturintressemätningen

Syftet är att ge en bild av hur Malmöbor upplever stadens kulturutbud och sina kulturella rättigheter. Undersökningen riktar sig till personer från 16 år och uppåt och som är boende i Malmö.

Flertalet frågor från tidigare undersökningar kommer att upprepas för att få en kontinuitet och en jämförbarhet, medan några nya frågor tillkommer.

I bakgrundsfrågorna ingår ålder, kön, utbildning, etnisk bakgrund och var i staden en bor. Avsikten är att resultatet ska kunna analyseras utifrån bland annat socioekonomi och jämställdhet och hjälpa oss förstå om det finns skillnader mellan olika grupper i Malmö när det gäller att ta del av stadens kulturutbud.

Kulturintressemätningen genomförs med jämna mellanrum på uppdrag av Malmö stads kulturförvaltning. Senaste mätningen gjordes under 2021 på webbenkäter från runt 2000 Malmöbor samt 800 telefonintervjuer.

Kontakta oss

sv