$left
$middle

Kulturintressemätningen

Med några års mellanrum genomför kulturförvaltningen i Malmö en kulturintressemätning för att kartlägga intressen, vanor och attityder till kultur.

Aktuellt 2021

Nästa kulturintressemätning sker våren 2021. Det kommer att bli ett delvis modifierat anslag med hänsyn till att publiken inte kunnat ta del av kultur i ordinarie utsträckning på grund av Covid-19.

Mätningen ska bidra till att öka kunskapen om och stimulera intresset för kultur. Den bidrar till att visa hur vi kan förbättra och utveckla kulturen.

Flertalet frågor från tidigare undersökningar kommer att upprepas för att få en kontinuitet och en jämförbarhet, medan några nya frågor tillkommer.

I bakgrundsfrågorna ingår ålder, kön, utbildning, etnisk bakgrund och var i staden en bor. Avsikten är att resultatet ska kunna analyseras utifrån bland annat socioekonomi och jämställdhet och hjälpa oss förstå om det finns skillnader mellan olika grupper i Malmö när det gäller att ta del av stadens kulturutbud.

Indikatorer som mäts

  • Andel Malmöbor som upplever att de har likvärdiga möjligheter till deltagande, inflytande och medskapande i stadens kulturliv.
  • Andel Malmöbor som upplever Malmö som en kreativ och attraktiv kulturstad.
  • Andel Malmöbor som upplever att kulturnämndens verksamheter bidrar till en attraktiv livsmiljö, en känsla av sammanhang och trygghet.

Genomförande

Det är företaget Jema Rådgivning AB som genomför kulturintresseundersökningen. Mätningen sker både genom en webbenkät och genom telefonintervjuer. Totalt deltar cirka 3000 personer i mätningen. Deltagandet sker helt anonymt. Resultatet av undersökningen beräknas vara klart hösten 2021 och redovisas då på den här sidan.