Kulturell allemansrätt

Kulturell allemansrätt är ett paraplybegrepp för kulturförvaltningens samlade utbud för, med och av unga.

Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. Det innebär att Malmö stad har en lagstadgad skyldighet att tillgodose varje barns rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Malmö stad har som mål att bli bäst i Sverige på att tillgodose barnens rättigheter när det gäller konst och kultur.

Kulturförvaltningen har ett uttalat barnrättsperspektiv och har påbörjat arbetet med att skapa en Kulturell allemansrätt för barn och unga i Malmö.

Vad är Kulturell allemansrätt?

1. Kulturell allemansrätt är ett paraplybegrepp för kulturförvaltningens samlade utbud för, med och av unga. 2. Kulturförvaltningen har också ett bokningssystem där kulturen bokas: systemet för Kulturell allemansrätt för barn och unga i Malmö (tidigare Kulturkartan). 3. Kulturell allemansrätt är även ett nämndsmål 2019 och 2020: Kulturell allemansrätt för stadens barn och unga – Alla Malmös barn och unga ska såväl under skoltid som på sin fritid ha goda och likvärdiga möjligheter att påverka, ta del av och själva skapa kulturupplevelser.

Hur säkerställer kulturförvaltningen alla barns rätt till kultur?

För att ta reda på om kulturförvaltningen erbjuder rätt saker till barn och unga på förskole- och skoltid görs en barnkonsekvensanalys. En barnkonsekvensanalys är en utredning som kulturförvaltningen vill ska landa i vad som är barnets bästa kulturella allemansrätt.

Som en start på arbetet med Kulturell allemansrätt kartläggs och analyseras kulturförvaltningens utbud för barn i förskola, grundskola och gymnasium, för att få en helhetsbild av vad alla verksamheter gör för barn och unga. Första steget är att prata med barnen, bland annat om barnkonventionen, definition av kulturbegreppet och vilken sorts kultur de vill ta del av och när.

Arbetet som sker tas till vara i kulturförvaltningens kontinuerliga och långsiktiga utveckling med att öka barns och ungas inflytande. De samarbeten och strukturer som testas och byggs upp nu kommer att öka barns och ungas strukturerade delaktighet i förvaltningens utbud.

Vad är det nya med begreppet Kulturell allemansrätt, jämfört med vad vi alltid gjort?

Kulturell allemansrätt är kulturförvaltningens gemensamma utbud, samt att det på sikt kommer att säkerställas att barn och unga har haft inflytande. Bokningssystemet Kulturell allemansrätt för barn och unga i Malmö (tidigare Kulturkartan) kommer numera också att användas för hela förvaltningens samt de kommunala bolagens samlade utbud för barn i förskola, grundskola och gymnasium.

Kultur på de ungas villkor – Kulturdriven utveckling

För att Malmö ska utvecklas som stad för de unga, för att vi ska kunna bidra till deras framtidstro och livsglädje behöver vi kultur på de ungas villkor. Genom Kulturdriven utveckling ska kulturnämndens verksamheter 2020 arbeta fram nya spännande former för delaktighet och inkludering med Malmös unga vuxna i fokus. Film och dans är de konstformer som hamnar i topp när de unga själva får välja. Därför kommer film och dans ges extra stort utrymme i den här satsningen.