Kulturell allemansrätt

Kulturell allemansrätt är kulturförvaltningens sätt att säkerställa alla barns och ungas rätt till kultur.

Vad är Kulturell allemansrätt?

Barnkonventionen blev svensk lag 2020. Alla kommuner i Sverige är skyldiga att säkerställa att lagen följs och implementeras. I kulturnämndens budget 2021 finns ett särskilt uppdrag att skapa ett samordnat och behovsbaserat utbud på skoltid och lov, med mer likvärdighet vad gäller vilka som erbjuds, vilka verksamheter som erbjuder och var utbudet erbjuds.

Kulturell allemansrätt följs upp genom nämndmålet Kulturell allemansrätt för stadens barn och unga: Alla Malmös barn och unga ska såväl under skoltid som på sin fritid ha goda och likvärdiga möjligheter att påverka, ta del av och själva skapa kulturupplevelser.

Vad är Kulturell allemansrätt på skoltid?

Kulturell allemansrätt på skoltid är det basutbud kulturförvaltningen erbjuder barn och unga i förskola, grundskola och gymnasium, som säkerställer att alla barn och unga får minst en kulturupplevelse per år. Basbudet bokas via bokningssystemet Kulturell allemansrätt för barn och unga i Malmö, där transport med kulturbuss ingår.

Utbudet är kopplat till ålder och varje verksamhet i kulturförvaltningen ansvarar för minst en åldersgrupp utifrån sitt uppdrag. Hösten 2022 börjar basutbudet Kulturell allemansrätt erbjudas alla Malmös förskolor och skolor.

Med dialogförskolor och dialogskolor säkerställs elevers delaktighet i och inflytande över Kulturell allemansrätt på skoltid. En delaktighetsmodell tillsammans med skolförvaltningarna skapas under läsåret 21/22.

Vad är kulturell allemansrätt på fritiden?

Kulturell allemansrätt på fritiden är det utbud kulturförvaltningen erbjuder
barn och unga i Malmö som säkerställer alla barns rätt till kultur under kvällar,
helger och lov. Kulturell allemansrätt ska utgå ifrån barns och ungas egna åsikter och röster, bland annat genom Ung livsstil-studien.

Genom förvaltningsgemensam lovsamordning säkerställer kulturförvaltningen skolloven utifrån ålder, geografisk spridning och spridning över året.

Varför görs denna förändring?

Vi ska arbeta för att likvärdigt nå alla barn och unga och säkerställa delaktighet och inflytande oavsett föräldrars inkomst, skolbetyg, födelseland, bostadsområde, funktionsvariation, ålder eller kön.

En kartläggning av hur kulturförvaltningens utbud fördelar sig mellan åldrar, verksamheter och geografi visar att vi idag inte erbjuder ett likvärdigt utbud. Genom den kulturella allemansrätten får barn och unga möjlighet att möta kulturförvaltningens hela bredd och alla olika verksamheter under sin förskoletid och skoltid.

Hur är beslutet förankrat i skolförvaltningarna?

Den kulturella allemansrätten på skoltid är förankrad på direktörs- och ledningsnivå i samtliga skolförvaltningar (förskole-, grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningarna).

Styrgruppen för kulturell allemansrätt på skoltid ansvarar för att beslutet verkställs. Styrgruppen sammankallas av kulturförvaltningen och alla tre skolförvaltningarna finns representerade.

Kulturdriven utveckling – kultur på ungas villkor

För att Malmö ska utvecklas som stad för de unga, för att vi ska kunna bidra till deras framtidstro och livsglädje behöver vi kultur på ungas villkor. Genom Kulturdriven utveckling ska kulturförvaltningen arbeta fram nya spännande former för delaktighet och inkludering med Malmös unga vuxna i fokus. Film och dans är de konstformer som hamnar i topp när de unga själva får välja. Därför ges film och dans ges extra stort utrymme i den här satsningen.

Exempel på satsningar är mentorprogrammet Ung Film Malmö, samt utställningen "Modest Fashion" på Malmö Museer där unga ska anställas samt ingå i en projektgrupp. Arbetstillfällen ges men också chansen att påverka allt ifrån innehåll till utformning.