$left
$middle

Kulturell allemansrätt

Kulturell allemansrätt är kulturförvaltningens sätt att säkerställa alla barns och ungas rätt till kultur.

Kulturell allemansrätt

Alla kommuner i Sverige är skyldiga att säkerställa att barnkonventionen som svensk lag följs och implementeras. I kulturnämndens budget finns ett särskilt uppdrag att skapa ett samordnat och behovsbaserat utbud på skoltid och lov, med mer likvärdighet vad gäller vilka som erbjuds, vilka verksamheter som erbjuder och var utbudet erbjuds.

Kulturell allemansrätt följs upp genom nämndmålet Kulturell allemansrätt för stadens barn och unga: Alla Malmös barn och unga ska såväl under skoltid som på sin fritid ha goda och likvärdiga möjligheter att påverka, ta del av och själva skapa kulturupplevelser.

Kulturell allemansrätt på skoltid

Kulturell allemansrätt är ett samarbete mellan Malmös skolförvaltningar och kulturförvaltningen. Målet är ökad likvärdighet för Malmös barn och unga att ta del av Malmös kulturutbud.

Kulturell allemansrätt på skoltid är det basutbud av kulturupplevelser kulturförvaltningen erbjuder barn och unga i förskola, grundskola och gymnasium. Det säkerställer att alla barn och unga får minst en kulturupplevelse per år och kännedom om Malmös stora och breda kulturutbud. Basbudet bokas via bokningssystemet Kulturell allemansrätt för barn och unga i Malmö, kulturbuss ingår.

Med ett basutbud på förskole- och skoltid har vi en miniminivå som varje barn får ta del av, inkluderat till exempel barn med särskilda behov och de som inte går i förskola eller skola. Ibland finns också ett vabart utbud att ta del av. Detta ingår också i kulturell allemansrätt på skoltid och bokas i samma bokningssystem som basutbudet.

Basutbudet är kopplat till ålder och varje åldersgrupp erbjuds varje år sin del av detta utbud. Målet är att släppa utbudet en gång om året, men inledningsvis sker det vid fyra tillfällen per läsår.

Dialogförskolor och dialogskolor säkerställer elevers delaktighet i och inflytande över Kulturell allemansrätt på skoltid. För att arbeta strukturerat med att öka barns och ungas delaktighet och inflytande har hittills åtta förskolor och tio grundskolor valts ut att vara dialogpart till den kulturella allemansrätten på skoltid. Dessa förskolor och skolor har en viktig roll i byggandet av våra gemensamma strukturer för att säkerställa barns och ungas rätt till kultur. Varje förskola och skola är delaktiga två till tre år. En delaktighetsmodell tillsammans med skolförvaltningarna skapas under läsåret 21/22. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar under 2022 med att ta fram dialogskolor och arbete pågår också för att inkludera fristående förskolor och skolor i arbetet.

Vad är kulturell allemansrätt på fritiden?

Barn och ungas fritid är lika viktig som skoltiden och förskolan och skolan ska inte vara den enda arenan för kulturförvaltningens utbud av barn- och ungdomskultur. Här behövs ett stort och varierat utbud för alla åldrar i hela staden och över hela året för att äkerställa alla barns rätt till kultur under kvällar,
helger och lov.

Den kulturella allemansrätten fritiden kommer att utvecklas och ett större och mer varierat utbud ska erbjudas. Just nu provar och bygger kulturförvaltningen upp nya arbetssätt för att öka likvärdigheten och stärka barn och ungas inflytande och delaktighet på deras fritid. Kulturell allemansrätt ska utgå ifrån barns och ungas egna åsikter och röster, bland annat genom Ung livsstil-studien.

Varför görs denna förändring?

Alla kommuner i Sverige är skyldiga att säkerställa att barnkonventionen som svensk lag följs och implementeras. En kartläggning av hur kulturförvaltningens utbud fördelar sig mellan åldrar, verksamheter och geografi visar att vi inte tidigare erbjudit ett likvärdigt utbud. Vi arbetar för att likvärdigt nå alla barn och unga och säkerställer delaktighet och inflytande oavsett föräldrars inkomst, skolbetyg, födelseland, bostadsområde, funktionsvariation, ålder eller kön.

Hur är beslutet förankrat i skolförvaltningarna?

Den kulturella allemansrätten på skoltid är förankrad på direktörs- och ledningsnivå i samtliga skolförvaltningar (förskole-, grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningarna).

Styrgruppen för kulturell allemansrätt på skoltid ansvarar för att beslutet verkställs. Styrgruppen sammankallas av kulturförvaltningen och alla tre skolförvaltningarna finns representerade.

Kulturdriven utveckling – kultur på ungas villkor

För att Malmö ska utvecklas som stad för de unga, för att vi ska kunna bidra till deras framtidstro och livsglädje behöver vi kultur på ungas villkor. Genom Kulturdriven utveckling ska kulturförvaltningen arbeta fram nya spännande former för delaktighet och inkludering med Malmös unga vuxna i fokus. Film och dans är de konstformer som hamnar i topp när de unga själva får välja. Därför ges film och dans ges extra stort utrymme i den här satsningen.

Exempel på satsningar är mentorprogrammet Ung Film Malmö, samt utställningen "Modest Fashion" på Malmö museum där unga ska anställas samt ingå i en projektgrupp. Arbetstillfällen ges men också chansen att påverka allt ifrån innehåll till utformning.

Kontakta oss

sv