$left
$middle

Kulturell allemansrätt

Kulturell allemansrätt är kulturförvaltningens sätt att säkerställa alla barns och ungas rätt till kultur.

Kulturell allemansrätt

Barnkonventionen är svensk lag. Alla kommuner i Sverige är skyldiga att säkerställa att lagen följs och implementeras. I kulturnämndens budget 2022 finns ett särskilt uppdrag att skapa ett samordnat och behovsbaserat utbud på skoltid och lov, med mer likvärdighet vad gäller vilka som erbjuds, vilka verksamheter som erbjuder och var utbudet erbjuds.

Kulturell allemansrätt följs upp genom nämndmålet Kulturell allemansrätt för stadens barn och unga: Alla Malmös barn och unga ska såväl under skoltid som på sin fritid ha goda och likvärdiga möjligheter att påverka, ta del av och själva skapa kulturupplevelser.

Kulturell allemansrätt på skoltid

Kulturell allemansrätt är ett samarbete mellan Malmös skolförvaltningar och kulturförvaltningen. Målet är ökad likvärdighet för Malmös barn och unga att ta del av Malmös kulturutbud.

Kulturell allemansrätt på skoltid är det basutbud kulturförvaltningen erbjuder barn och unga i förskola, grundskola och gymnasium, som säkerställer att alla barn och unga får minst en kulturupplevelse per år via ett basutbud och får kännedom om Malmös stora och breda kulturutbud. Basbudet bokas via bokningssystemet Kulturell allemansrätt för barn och unga i Malmö, där transport med kulturbuss ingår.

Utbudet är kopplat till ålder och varje åldersgrupp erbjuds varje år sin del av basutbudet. Målet är att släppa utbudet en gång om året, men inledningsvis släpps det vid fyra tillfällen per läsår. Skolornas bokningar följs upp systematiskt och kontinuerligt.Hösten 2022 börjar basutbudet Kulturell allemansrätt erbjudas alla Malmös förskolor och skolor.

Med dialogförskolor och dialogskolor säkerställs elevers delaktighet i och inflytande över Kulturell allemansrätt på skoltid. För att arbeta strukturerat med att öka barns och ungas delaktighet och inflytande har hittills åtta förskolor och tio grundskolor valts ut att vara dialogpart till den kulturella allemansrätten på skoltid. Dessa förskolor och skolor har en viktig roll i byggandet av våra gemensamma strukturer för att säkerställa barns och ungas rätt till kultur. Varje förskola och skola är delaktiga två till tre år. En delaktighetsmodell tillsammans med skolförvaltningarna skapas under läsåret 21/22. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar under våren 22 med att ta fram dialogskolor och arbete pågår också för att inkludera fristående förskolor och skolor i arbetet.

Vad är kulturell allemansrätt på fritiden?

Kulturell allemansrätt på fritiden är det utbud kulturförvaltningen erbjuder
barn och unga i Malmö som säkerställer alla barns rätt till kultur under kvällar,
helger och lov. Kulturell allemansrätt ska utgå ifrån barns och ungas egna åsikter och röster, bland annat genom Ung livsstil-studien. Den kulturella allemansrätten på skoltid och fritid kommer att utvecklas och ett större och mer varierat utbud kommer att erbjudas.

Genom förvaltningsgemensam lovsamordning säkerställer kulturförvaltningen skolloven utifrån ålder, geografisk spridning och spridning över året.

Varför görs denna förändring?

Alla kommuner i Sverige är skyldiga att säkerställa att barnkonventionen som svensk lag följs och implementeras. En kartläggning av hur kulturförvaltningens utbud fördelar sig mellan åldrar, verksamheter och geografi visar att vi idag inte erbjuder ett likvärdigt utbud. Vi ska arbeta för att likvärdigt nå alla barn och unga och säkerställa delaktighet och inflytande oavsett föräldrars inkomst, skolbetyg, födelseland, bostadsområde, funktionsvariation, ålder eller kön.

Hur är beslutet förankrat i skolförvaltningarna?

Den kulturella allemansrätten på skoltid är förankrad på direktörs- och ledningsnivå i samtliga skolförvaltningar (förskole-, grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningarna).

Styrgruppen för kulturell allemansrätt på skoltid ansvarar för att beslutet verkställs. Styrgruppen sammankallas av kulturförvaltningen och alla tre skolförvaltningarna finns representerade.

Kulturdriven utveckling – kultur på ungas villkor

För att Malmö ska utvecklas som stad för de unga, för att vi ska kunna bidra till deras framtidstro och livsglädje behöver vi kultur på ungas villkor. Genom Kulturdriven utveckling ska kulturförvaltningen arbeta fram nya spännande former för delaktighet och inkludering med Malmös unga vuxna i fokus. Film och dans är de konstformer som hamnar i topp när de unga själva får välja. Därför ges film och dans ges extra stort utrymme i den här satsningen.

Exempel på satsningar är mentorprogrammet Ung Film Malmö, samt utställningen "Modest Fashion" på Malmö Museer där unga ska anställas samt ingå i en projektgrupp. Arbetstillfällen ges men också chansen att påverka allt ifrån innehåll till utformning.