$left
$middle

Medicinskt ansvarig

Den som är medicinskt ansvarig ansvarar för att all vård, behandling och rehabilitering följer den lagstiftning som finns. All vård, behandling och rehabilitering ska vara av god och säker kvalitet. Den ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ansvarsområden

I samtliga förvaltningar som ägnar sig åt hälso- och sjukvård i Malmö stad finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, samt medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR. En medicinskt ansvarig svarar för att det finns rutiner gällande:

  • att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.
  • att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienter​na.
  • att anmälan görs till nämnden med ledningen för hälso- och sjukvårdsverksamheten om patienten i samband med behandling drabbats eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Den medicinskt ansvarige svarar även för:

  • att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen.
  • att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare beslutat om.
  • att rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och välfungerande.

Patientsäkerhetsberättelse

sv