$left
$middle

Finansiering

Här hittar du information om hur Malmö stad arbetar med kapitalanskaffning och finansiell riskhantering.

Kapitalanskaffning för Malmö stad hanteras av stadskontoret som agerar internbank för kommunens förvaltningar och till internbanken anslutna bolag. All extern lånefinansiering och placering av kapital hanteras av Malmö stads internbank.

Regler och ramar

Möjligheterna för internbanken att ta upp lån styrs av stadens finanspolicy som kommunstyrelsen beslutar om på uppdrag av kommunfullmäktige.Verksamheten i internbanken ska bedrivas på ett betryggande sätt, utan spekulativa inslag och i enlighet med gällande lagstiftning, kommunalrätt och EU-rättsliga principer. Verksamheten ska kännetecknas av hög kompetens och god riskkontroll. Genom ett aktivt förhållningssätt till kapitalmarknaden skapar internbanken möjligheter att rationellt hantera risker och att effektivisera upplåningen.

Målsättningar

De övergripande målsättningarna för finansverksamheten inom staden är att medverka till en god ekonomisk hushållning genom att:

  • säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital;
  • inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga finansnetto;
  • effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar i kommunkoncernen inom upplåning, kapitalflöden, likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.

Hur det fungerar

I vardagen fungerar det så att internbanken har dialog och kontakter med banker och kapitalmarknaden olika aktörer för att ordna den externa finansieringen. Lånen som tas upp kan vara för stadens egna behov eller för dotterbolagens. Från internbanken sker sedan utlåning till stadens olika investerande förvaltningar, kommunalförbund samt till bolagen på marknadsmässiga villkor.

Kreditbetyg

Malmö stad har sedan 2011 anlitat Standard & Poor's för att erhålla ett kreditbetyg. Malmö stad har kreditbetyget AAA/Stable på lång horisont och A-1+ på kort sikt. AAA respektive A-1+ är de allra högsta kreditbetygen.

Kreditbetyget reflekterar Malmö stads snabbt framväxande lokala ekonomi vilket gynnas av integrationen i Öresundsregionen, starkt management med tydlig historik av budgetdisciplin, liten skuld som supporterar skatteunderlaget och en stark likviditetsposition.

Standars and Poor´s rating may 2023 (eng) Pdf, 239.5 kB.

Standard and Poor´s rating may 2022 (eng) Pdf, 134.6 kB.

Standard and Poor´s rating may 2021 (eng) Pdf, 137.3 kB.

Kapitalmarknadsprogram

Malmö stads finansiering sker via de olika kapitalmarknadsprogrammen nedan och via banklån/löften från banker med god kreditrating.

Euro Medium Term Note (EMTN)

Arrangör: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Dealers: Barclays Bank PLC, Danske Bank A/S, DNB Bank ASA Sweden Branch, Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) , Swedbank AB (publ)
Rambelopp: SEK 25 miljarder
Löptid: Kortast 1 år
IPA: Citibank, N.A.n London Branch
Listning: Euronext Dublin

Euro Commercial Paper (ECP)

Arrangör: Skandinaviska Enskilda Banken AB
Dealers: Barclays Bank PLC, Citibank Europe PLC UK Branch, ING Bank N.V., Skandinaviska Enskilda Banken AB
Rambelopp: EUR belopp motsvarande SEK 5 miljarder
Löptid: Längst 1 år
IPA: Deutsche Bank AG

Commercial Paper (CP)

Arrangör: Swedbank AB
Dealers: Danske Bank A/S, DNB Markets, Nordea bank AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Svenska Handelsbanken AB, Swedbank AB
Rambelopp: SEK 5 miljarder
Löptid: Längst 1 år
IPA: Swedbank

Emmissonsavtal Pdf, 6.3 MB.

Kontakta oss

sv