$left
$middle

Foto: Colorbox

Mer undervisning på distans vid Malmös stads gymnasieskolor

Med anledning av de skärpta råden i Skåne kommer mer undervisning att ske på distans vid Malmös kommunala gymnasieskolor. Ungefär var fjärde gymnasielev ska efter höstlovet få fjärr- eller distansundervisning. Beslutet gäller tills vidare, men kan omprövas.

– De skärpta råden för Skåne måste tas på allvar. Vi gör den här förändringen för att minska smittspridningen. Den här åtgärden minskar trycket både på kollektivtrafiken och på våra skolor, säger Lars Rehnberg, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör.

Sedan tidigare har insatser gjorts för att minska risken för smittspridning på Malmö stads 12 gymnasieskolor. Det handlar bland annat om åtgärder så att större samlingar av personer undviks. Skolornas rektorer har tidigare haft möjlighet att ta beslut om att viss undervisning kan ske på distans om det bedöms som nödvändigt och om det behövs för att undvika trängsel för elever och lärare i kollektivtrafiken. På S:t Petri gymnasium får exempelvis elever i årskurs 2 och 3 redan växelvis undervisning på distans.

Nu tas beslut om att utöka fjärr- och distansundervisningen på alla kommunala gymnasieskolor. Riktvärdet ligger på 25 procent och införs succesivt med start från och med nästa vecka. Det innebär att det är runt 1 400 elever färre som ska ta sig till skolan varje dag. Det är rektorn på respektive skola som ansvarar för att ta fram underlag för hur upplägget på undervisningen ska se ut på just sin skola, men det är utbildningsdirektören som fattar de formella besluten.

Förvaltningen följer rekommendationerna från ansvariga myndigheter och har kontinuerlig dialog med Smittskydd Skåne. Utgångspunkten i arbetet är att bidra till att minska smittspridningen samtidigt som elevernas rätt till utbildning garanteras.

– I nuläget är det inte aktuellt att stänga ner gymnasieskolans lokaler för våra elever. Den bedömningen gör vi efter samråd med Smittskydd Skåne. Vi ser ett fortsatt behov av att i så hög utsträckning som möjligt bedriva undervisning på plats i skolorna. Men läget med kraftigt ökad smittspridning i Skåne gör att vi landat i detta beslut med en utökad undervisning på distans, säger Lars Rehnberg.

Gymnasieskolornas introduktionsprogram och gymnasiesärskolan omfattas inte av beslutet.

På komvux och sfi bedöms det i nuläget inte vara aktuellt för några ytterligare insatser i nuläget. Där sker redan delar av undervisningen på distans.

Fakta

Skillnad på fjärr- och distansundervisning

Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid. Vid distansundervisning är eleven åtskilda i både tid och rum. Fjärrundervisning kommer att användas i första hand.

sv
sv