$left
$middle

NGBG-festivalen 2018. NGBG är förkortning för Norra Grängesbergsgatan. Det är också namnet på den förening som agerar paraplyorgani­sation för samarbetet mellan kulturutövare och näringsidkare i området. Det är bland annat deras avtryck på området som nu ligger till grund för det framtagna planprogrammet för Sofielunds verksamhetsområde. Foto: Gianluca Bruna

Sofielund vill fortsätta bullra

Sofielund ska bli Malmös "mest bety­delsefulla och dynamiska kultur-, fritid- och näringslivcentrum'' 2040. Detta enligt ett nytt planprogram där kultur och industri får "bullra tillsammans".

Varje sommar brukar NGBG förvandla Nor­ra Grängesbergsgatan till en stor gatufest. Band spelar i biltvättshallar medan publi­ken lyssnar från uteserveringar som breder ut sig på trafikfria gator.

Nicklas Johansson på fastighets- och gatu­kontoret startade NGBG 2016. Framgångs­konceptet har varit att föra en dialog mellan industri och kulturliv, för att skapa nya möj­ligheter i kvarteren. Industrin bullrar på dagen - kulturen på kvällen.

- Vi som stad måste vara progressiva och möjliggöra för aktörer att bedriva sina verk­samheter, lagligt med alla papper i ordning. Människor är fantastiska om de får delta i utvecklingen av sin egen stadsdel, säger han.

Det nya planprogrammet visar en vision om hur Sofielunds verksamhetsområde kan fortsätta att utvecklas de kommande tjugo åren.

Rock'n'roll och klättring

Sofielunds verksamhetsområde är kvarteren mellan Rosengårds station och Persborgs station, där Norra Grängesbergsgatan skär rakt igenom som kvarterets pulsåder.

Här finns idag bland annat rockklubben Plan B, biografen Hypnos Theatre och Roller derby och klättercenter.

En unik stadsdel

Under de kommande tjugo åren kan områ­det utvecklas till att bli ett centrum för kul­turliv, fritidsaktiviteter, föreningsliv och fö­retag. Vad som behövs för att det ska hända är en långsiktig plan så att aktörerna i områ­det vågar planera framåt.

- Här finns något som är väldigt unikt. Och det hoppas vi kunna bevara. Om män­niskor och företag vågar investera kommer det att bli en social, ekonomisk och hållbar stadsutveckling, säger Nicklas Johansson.

Text: GUSTAV SIGALA HAGGREN, Vårt Malmö

sv
sv