$left
$middle

Foto: Foto: Christiaan Dirksen

Kommunala ordningsvakter ska öka tryggheten i Malmö

Under sommaren får Möllevångstorget och kvarteren runtom kommunala ordningsvakter. Satsningen, som är ett försök, ska skapa ökad trygghet i delar i Malmö som idag upplevs som otrygga.

Malmö stad anlitar vaktbolag

En nyhet i Malmö stads budget för 2021 är införandet av kommunala ordningsvakter. Nu är det klart att Malmö stad kommer att köpa in vakttjänster från Securitas och förhoppningen är att de ska vara igång redan till sommaren.

- Det handlar om fem vakter som kommer att vara stationerade i och runt Möllevångstorget. Valet av område är baserat på en analys av Polisen, som också anger vilka tider ordningsvakter kan behövas. Men det blir inte vilka ordningsvakter som helst. I avtalet med vaktbolaget finns det reglerat att Malmö stad ska vara en aktiv part i urval och rekryteringen av ordningsvakterna, säger Tomas Hansson, upphandlare på stadskontoret.

Fokus på Möllan

De valda områdena enligt Polisens analys är:

  • Kristianstadsgatan (norr)
  • Södra Parkgatan (öster)
  • Sofielundsvägen (söder)
  • Bergsgatan (väster).

I valet av områden togs det hänsyn till brottsstatistik, händelserapporter och problembilden för området i stort. Polisens trygghetsmätning visar på en upplevd känsla av otrygghet samt problem med narkotikaförsäljning i området.

Trygghet skapas tillsammans

Stockholms stad har redan goda erfarenheter av kommunala ordningsvakter som under 2020 genomförde insatser som trygghetsskapande patrullering, ingripanden vid ordningsstörningar och brott, samverkansinsatser med exempelvis polis, vägledning till allmänheten, samt omhändertaganden av berusade och/eller narkotikapåverkade personer. Malmö stads ordningsvakter kommer att ha ett liknande uppdrag.

- Vi gör denna satsning tillsammans med Polisen och som ett komplement till många andra pågående insatser för att öka tryggheten runt Möllan. Ordningsvakterna kommer till viss del att stärka upp det polisiära arbetet så samarbetet med dem är extra viktigt. Men det handlar lika mycket om det sociala när det gäller att skapa en känsla av trygghet, säger projektledaren för införandet av kommunala ordningsvakter, Annika Arkenheim.

De fem ordningsvakterna ska förutom att vara en resurs för Polisen också knytas till redan befintliga trygghetsskapande strukturer i området. Det handlar om Malmö stads egna verksamheter, som arbetsmarknad och socialförvaltningen, fastighet och gatukontoret, BID Möllan och områdesteam Möllan. Parkeringsövervakning Malmö kommer också att vara en aktiv part som del av projektgruppen.

- Det är många aktörer som är inblandade i projektet och vi behöver sätta en struktur för hur vi ska samverka runt Möllevångstorget för att tillsammans skapa trygghet i det offentliga rummet. Det är ju också lite av “the-Malmö-way”. Tillsammans med andra organisationer, men också företagare och boende runt Möllevången, säger Annika Arkenheim.

Försöket kommer att pågå under arton månader, med utvärdering efter ett år. Förlängning kan göras med 30 månader enligt det nu gällande avtalet.

 

Kommunala ordningsvakter ska bidra till att:

  • Brotten ska minska kring Möllevångstorget​.
  • Polisens händelserapporter för Möllevångstorget ska minska​
  • Medborgare, boende och besökare ska känna sig tryggare än de gjorde enligt trygghetsundersökningen 2020. ​
  • Människor som rör sig på torget ska kunna se en ordningsvakt inom tidsintervallet 20-60 minuter.
  • Stadens samverkansförmåga ska öka mellan stadens förvaltningar, andra myndigheter och organisationer kring Möllevångstorget​
  • Staden ska ha en förmåga att utifrån relevant statistik kunna skapa en samlad lägesbild och kunna presenteras på en kartbild över *LOV 3-området Möllevångstorget

*LOV-3: Områden där ordningsvakter får tjänstgöra enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV)

sv
sv