$left
$middle

Malmö ska visa vägen i Europas klimatarbete

Idag meddelade EU-kommissionen att Malmö är en av 100 europeiska städer som valts ut i en särskild satsning med målet att bli klimatneutrala till 2030. Detta innebär nya möjligheter för Malmö att öka takten i klimatarbetet.

– Det här är resultatet av ett intensivt hållbarhetsarbete som har pågått under många år i Malmö. Vi har ambitiösa politiska mål för klimatomställningen och vi har börjat bygga viktiga partnerskap med näringslivet. Dessutom utvecklar vi verktyg för att involvera Malmöborna. Allt det vi redan gör, eller som är på gång, kommer vi få nu få bättre möjlighet och kapacitet att fortsätta arbeta med. Nu får vi mer kraft att öka takten, vilket är nödvändigt, säger Rebecka Persson, miljödirektör i Malmö stad.

Att Malmö nu blir en av EU-kommissionens utvalda städer innebär att vi får stöd från EU för att kunna gå före och visa vägen för hur städer kan ställa om och bli klimatneutrala till 2030. Det ger oss bättre möjlighet till finansiering av olika klimatåtgärder och ett ökat stöd i form av kunskap och samarbeten, till exempel när det gäller metoder och verktyg för inkludering.

EU-kommissionens mål är att minst 100 städer i Europa ska vara klimatneutrala år 2030 och att fler städer ska inspireras att följa efter för att bli klimatneutrala senast 2050.

Som en del i arbetet kommer Malmö att teckna ett europeiskt klimatkontrakt. Genom det kan vi lyfta de behov vi ser att Malmös omställning kräver. Vi vet att många beslut som påverkar Malmös förutsättningar att ställa om tas på europeisk nivå.

Att omställningen ska vara rättvis är ett av målen i arbetet med EU:s 100 städer.
- Malmös ansats är redan idag att klimatomställningen ska vara rättvis och inkluderande. Det gör oss unika. Det innebär att vi arbetar för att omställningen ska gynna både Malmö och Malmöborna och leda till positiva samhällseffekter, såsom fler arbetstillfällen, bättre livsmiljö för barn och unga och stärkt konkurrenskraft för näringslivet, säger Rebecka Persson.

Malmös långa erfarenhet av samarbete med andra länder i Europa och världen har bidragit till att vi nu ligger i framkant och ses som en förebild. Tillsammans med andra städer och länder har vi kunnat utveckla idéer och tekniker som kommit Malmöborna till del och det arbetet kan vi nu stärka ännu mer.

Om klimatomställningen och 100 städer

Städer spelar en avgörande roll i klimatomställningen. De täcker cirka 3 procent av jordytan, men står för cirka 70 procent av alla utsläpp av växthusgaser. Städer och alla som bor och verkar i städer är därför helt centrala för att vi ska klara klimatomställningen.

Malmö ska vara en föregångare i klimatarbetet och bidra till Parisavtalets 1,5-graders mål. Det ska bland annat ske genom att:

- Minska utsläppen av växthusgaser i Malmö med 70 procent, exklusive kolsänkor
- Malmö stads organisation ska ha nettonollutsläpp 2030
- Konsumtionsbaserade utsläpp ska vara på god väg mot hållbara nivåer
- Malmö helt ska försörjas av förnyelsebar och återvunnen energi

Att bli en klimatneutral stad innebär att minska utsläppen av växthusgaser så mycket som möjligt, och kompensera för eventuella återstående utsläpp med hjälp av kolinlagring för att nå nettonollutsläpp.

Den 11–13 maj 2022 vänds världens blickar mot Malmö när hållbarhetskongressen ICLEI (Local Governments for Sustainability) World Congress 2021–2022, The Malmö Summit, samlar borgmästare, ledare och experter från städer och regioner i hela världen för att fortsätta driva det lokala urbana hållbarhetsarbetet.

Läs mer

Logotyp EU-kommissionen
sv
sv