$left
$middle

Malmö stad förlänger inte avtal med Securitas

På grund av uppgifter som framkommit när Malmö stad utrett två tidigare medarbetares relationer med säkerhetsföretaget Securitas väljer Malmö stad att inte förlänga avtalet med säkerhetsföretaget gällande kommunala ordningsvakter på Möllevångstorget.

- Vi kan inte med säkerhet säga att avtalet tillkommit utan otillbörlig underhandskontakt mellan medarbetare hos oss och Securitas, säger Gabriella Manieri, upphandlingschef i Malmö stad.

I samband med en granskning av säkerhetsbranschen som Uppdrag Granskning (UG) gjort har det kommit fram att två medarbetare i Malmö stad åkt på en resa till London utan arbetsgivarens kännedom, trots att chefen sagt nej till resan, och undanhållit information om den. Med anledning av detta gjordes under våren en arbetsrättslig utredning. Den resulterade i att arbetsgivaren bedömde att medarbetarna på ett allvarligt sätt brutit mot sina anställningsavtal och att grund för avsked förelåg. Medarbetarna valde att lämna sina anställningar på egen begäran.

Extern utredning har genomförts

De två medarbetarna har deltagit som referenspersoner vid upphandlingen av kommunala ordningsvakter på Möllevångstorget, en upphandling som Securitas vann. Förutom den arbetsrättsliga utredningen har en extern utredning genomförts för att reda ut förhållanden kring Londonresan och om det finns några oegentligheter kopplat till den och den upphandling som gjorts.

- Granskningen visar att omständigheterna kring Londonresan och det tidsmässiga sambandet med upphandlingen av ordningsvakter gör att det finns grund för en polisanmälan för att utreda om något brott har begåtts, säger Jonas Rosenkvist, direktör för intern ledning och stöd på stadskontoret.

Händelsen polisanmäldes i början på maj och nu inväntar vi besked om åklagare kommer inleda en förundersökning.

Hur kunde det här hända?
Utöver de lagregler som finns kring jäv med mera så har vi egna rutiner och regler kring bland annat upphandlingar och tjänsteresor för att motverka den här typen av situationer. Om medarbetare agerar i strid mot gällande regelverk kan det vara svårt att upptäcka.

Vad kommer ni att göra för att förhindra att det händer igen?
Vi ser över om det finns anledning att förtydliga våra rutiner. Vi kommer också att förstärka informationen till alla anställda som till exempel tydligare information till nyanställda i samband med deras introduktion, återkommande information till samtliga medarbetare och systemstöd (LMS- Learning Management System) för att tillhandahålla digitala utbildningsinsatser och ha koll på att medarbetare tar del av insatserna.

Varför säger ni inte upp avtalet?
Det finns ingen uppsägningsklausul i den här typen av kontrakt. Avtalet är uppdelat i flera perioder och vi väljer att inte förlänga avtalet efter att den första perioden nått sitt slut i september.

Kommer det att göras ny upphandling?
Ja. En upphandling av kommunala ordningsvakter på Möllevångstorget kommer att ske eftersom det finns ett beslut i budget 2021 att ordningsvakter ska vara synliga på Möllevångstorget med intilliggande gator.

sv
sv