$left
$middle

Foto: Apelöga

Malmö stads budget 2024

Kommunfullmäktige har vid sitt senaste sammanträde den 1 och 2 november beslutat om budget för 2024 samt kommunfullmäktiges mål för mandatperioden.

Budgeten anger den politiska visionen, kommunfullmäktiges mål för mandatperioden och de ekonomiska ramarna för nämnderna, det vill säga hur mycket pengar som fördelas till respektive nämnd nästa år.

Kommunfullmäktige har även fastställt kommunalskatten för 2024, som blir oförändrad på 21,24 procent.

Både positiva och negativa utsikter för 2024

Malmö stads ekonomi påverkas av de förutsättningar som råder för kommande år. Den höga inflationen ger kraftigt ökade pensionskostnader och höga prisökningar i verksamheten.

– Kostnaderna ökar i snabbare takt än intäkterna från skatter och generella statsbidrag, vilka är kommunens största inkomstkällor. Det innebär att alla behöver arbeta med effektiviseringar för att få budgeten i balans, säger Luisa Hansson, budgetchef Malmö stad.

Malmö stad har visat stora överskott under flera år och har på så sätt skapat goda ekonomiska förutsättningar för att kunna klara av år med ekonomiska utmaningar.

– Malmö stad har tack vare överskotten kunnat sätta av medel i det som kallas resultatutjämningsreserven. Pengar från den reserven kan nu användas i budget 2024 för att behovet av att spara inte ska bli lika stort när vi nu befinner oss i ekonomiskt tuffare tider, säger Luisa Hansson, budgetchef Malmö stad.

Vad innebär effektiviseringar?

Nämnderna får kompensation i budget för prisökningar, löneökningar och demografi men för att stadens tillgängliga medel ska räcka måste nämnderna också effektivisera.

Åtgärder som energieffektiviseringar, minskad administration och bättre nyttja lokaler ska gå före åtgärder som direkt påverkar personal som jobbar nära Malmöbor.

Kravet på effektiviseringar, i procent av tilldelade medel:

 • tekniska nämnden och kommunstyrelsen: 5,5 procent
 • kommunfullmäktige, valnämnden, miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden: 3 procent
 • förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, kulturnämnden, fritidsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, funktionsstödsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden: 1 procent.

Resurstillskott under 2024

Förutom kompensation för förväntad pris- och löneutveckling, samt justering för demografi har följande större resurstillskott beslutats:

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens, förskolenämndens samt grundskolenämndens budget förstärks med totalt 54 miljoner kronor för ökade skolmåltidskostnader för åren 2023 och 2024.
 • Kommunstyrelsens budget förstärks med 20 miljoner kronor för Unga i risk.
 • Funktionsstödsnämndens budget förstärks med 100 miljoner kronor för att nämnden ska kunna säkerställa en rättvis och rättssäker utveckling av verksamheten.
 • Valnämndens budget förstärks med 11,1 miljoner kronor för att genomföra EU-val 2024.

Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden

Kommunfullmäktige har även tagit beslut om mål för mandatperioden som pekar ut utvecklingsområden där kommunens nämnder och helägda bolag gemensamt behöver kraftsamla för att åstadkomma en tydlig förflyttning inom området.

Kommunfullmäktiges målområden för 2024–2026:

 • En stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga
 • En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt
 • En grön stad som leder klimatomställningen
 • En mer jämlik stad
 • En god organisation

Kommunfullmäktiges inriktning och särskilda uppdrag för året för respektive målområde finns att ta del av i Budget 2024.

Vad händer nu?

Efter att budgeten är beslutad kommer varje nämnd att planera för hur pengarna ska användas inom nämndens verksamheter. Respektive nämnd fattar beslut om sin budget (nämndsbudget) senast i januari.

Nämnder och bolagsstyrelser ska senast i mars besluta hur de ska bidra till de kommunfullmäktigemål de tilldelats.

sv
sv