$left
$middle

Föräldrasamverkan

Vi samverkar med elever och föräldrar.

Skolans personal ska i samråd med vårdnadshavare synliggöra varje barns förmågor, kompetens, behov och intressen. För att eleven ska utvecklas så långt som möjligt är samverkan med vårdnadshavare viktig.

Samverkan sker bland annat genom:

  • Information (till exempel via InfoMentor)
  • Dokumentation (till exempel bedömningar i InfoMentor)
  • Samtal (till exempel via telefon eller spontana möten)
  • Utvecklingsamtal (två per läsår)

Delar ur Kap4 i Skollagen:

12 § Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

13§ Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Fridhemsskolan

Fridhemsskolan

Telefon:
040-34 03 70
Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Ribersborgsvägen 4
sv