$left
$middle

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbruksskolans arbetsplan mot mobbning, trakasserier och annan kränkande behandling

Mobbad blir en person, som upprepande gånger under en längre tid utsätts för negativa handlingar från andra. Alla konflikter är inte mobbning. Handlingsplanerna ingår i vår Likabehandlingsplan.

Förebyggande arbete

På Glasbruksskolan arbetar vi långsiktigt med att förebygga arbetet mot mobbning och kränkande särbehandling. Arbetet är en naturlig del i skolans arbete utifrån vår värdegrund.

Mobbning är svårt att upptäcka och sker oftast när vuxna inte ser det. Det mobbade barnet kan ha svårt att berätta om vad det har utsatts för, det känns plågsamt att tala om det.

Om det händer

Kränkande behandling – elev mot elev

Omedelbar tillrättavisning av personal, som meddelar elevens klasslärare. Information till vårdnadshavare.

Kränkande behandling – personal mot elev

​Elev eller vårdnadshavare tar kontakt med personal, som eleven har förtroende för. Vid behov kontaktas elevvårdsteamet.

Kränkande behandling – elev mot personal

Omedelbar tillrättavisning av den utsatte, som meddelar klassläraren. Information till klassläraren.

Kränkande behandling – vuxen mot vuxen

Rektor ansvarar för åtgärder.

Glasbruksskolan

 • Glasbruksskolan

  • Telefon:  040-34 92 80
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Magasinsgatan 5
sv