$left
$middle

Gullviksskolans fritidshem

På Gullviksskolan har vi ett fritidshem som är uppdelat på tre avdelningar. Fritidshemmet erbjuder en öppettid mellan kl. 06.15 – 17.30.

Gullviksskolans fritidshem utgår från grundskoleförvaltningens strategiska ramverk och arbetar för att uppnå varje elevs bästa skola vilket även innefattar fritidshemmet. Varje elev ska trivas och ges möjlighet att lära och utvecklas i gemenskap med andra utifrån sina behov, intressen och erfarenheter. Undervisningen i fritidshemmet kompletterar undervisningen i förskoleklassen och skolan och pedagogerna som arbetar på fritidshemmet ingår även i grundskolans arbetslag, under skoldagen, vilket bidrar till en helhetssyn på elevens hela dag.

Undervisningen på fritidshemmet utgår från läroplanen och eleverna får möta aktiviteter av många olika slag; lek, drama, musik, skapande, rörelse och idrott, nätvett, litteratur/böcker, utflykter i närmiljön. På fritidshemmet är elevernas delaktighet och inflytande samt elevgruppernas behov och intressen i fokus. Fritidshemmet erbjuder en lustfylld och varierad verksamhet som utmanar eleverna till nytt lärande och där det också finns en tydlig progression i aktiviteterna. Under eftermiddagstid disponerar fritidshemmen de flesta av skolans lokaler, idrottshallen, skolbiblioteket, bildsalen samt utemiljön på skolgården och i närområdet.

Gullviksskolans fritidshem använder skola24 fritidshem för att registrera och följa upp elevernas vistelsetid.

Kontaktinformation

 • Gullviksskolan

  • Telefon:  040-34 73 52
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Ljungholmsgatan 9
sv