$left
$middle

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är ett trepartssamtal mellan elev, förälder och lärare. Varje samtal utgår från det förra och blickar framåt mot nästa.

Fokus ligger på kunskaps- och social utveckling samt studieförmåga utifrån läroplanens mål. Utvecklingssamtal ska hållas minst en gång varje termin.

Samtalet är framåtsyftande och handlar om hur elevens fortsatta lärande bäst kan stödjas ges föräldrarna i förväg information om barnets resultat, målen för undervisningen och vad som bedöms.

sv