Om Mellanhedsskolan

Mellanhedsskolan har verksamhet för elever i förskoleklass till och med årskurs 6 medan grunsärskolan har verksmahet för elever i årskurs 1 till 9. Det går cirka 550 elever på skolan. Skolan ligger nära strand och hav i de västra delarna av Malmö.

Vi arbetar medvetet mot de mål som läroplanen och kursplanerna beskriver. I detta arbete strävar vi efter att eleverna ska känna att de får nödvändig och användbar kunskap. De ska känna trygghet och delaktighet. Inga elever ska stå tillbaka efter men ingen ska heller lämnas efter.

Vi vill ge eleverna en god läsförmåga och goda färdigheter i att hantera språket i både tal och skrift. Detta ger dem bra redskap i det fortsatta lärandet.

Eleverna ska få uttrycka kunskap och känslor och kommunicera genom musik, bild, drama och slöjd. Datorn är ett naturligt arbetsredskap i lärandeprocessen. Fysisk aktivitet, idrott och utevistelse har hög prioritet.

Vi som jobbar på Mellanhedsskolan känner stor stolthet över våra insatser och vår arbetsplats. Kollegiet kännetecknas av en drivkraft och en positiv inställning till skolutveckling utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Vi månar alla om en god arbetsmiljö, arbetsglädje och hög måluppfyllelse.

Som arbetsgivare ställer vi höga krav på våra medarbetares engagemang och egna ansvar för att uppnå en så hög kvalitet som möjligt på servicen i verksamheten. Som ett viktigt verktyg i skolans utvecklingsarbete och systematiska arbetsmiljöarbete genomför skolledarna kvalitetsdialoger med varje medarbetare vid cirka tio tillfällen à 30 minuter under ett läsår.

Förskoleklass

Vid sex års ålder erbjuds barnen plats i förskoleklass, en förberedande skolform, som delvis är integrerad i skolverksamheten.

Heldagsskola

Vi har heldagsskola vilket innebär att barnen erbjuds fritidshemsverksamhet och omsorg före, under och efter skoltid samt på skolloven. Fritidshemsverksamhetens uppgift är att komplettera skolan och att erbjuda barnen en meningsfull fritid.Vi uppmuntrar eleverna att i samspel med kamrater och vuxna utveckla sin sociala kompetens. Lek i olika former ger vi stort utrymme på våra fritidshem.

Senast ändrad: