$left
$middle

Bra att veta

Här finns samlat annat som är bra att veta om Mellanhedsskolan.

Trafik och cykelåkning - trafikregler

 • Värna om barnens säkerhet och tänk på vår miljö!
 • Låt barnen gå eller cykla till skolan.
 • Vägen till och från skolan är alltid föräldrarnas ansvar.
 • Barn är inte mogna att cykla i trafiken förrän i 12-årsåldern.
 • De barn som cyklar till skolan ska ställa cykeln på anvisad plats.
 • Det är inte tillåtet att cykla på skolgårdarna.

Våld, mobbning och annan kränkande behandling

Vi arbetar aktivt mot alla former av kränkande behandling. Tid avsätts regelbundet för förebyggande arbete i alla klasser.Varje vuxen som arbetar med våra barn och unga har ett ansvar i dessa frågor.Handlingsplaner för att förebygga våld och mobbning går att läsa i sin helhet på hemsidan. Skolans Likabehandlingsplan skrivs om varje läsår.

Individuell utvecklingsplan och skriftliga omdömen

Varje elev har en individuell utvecklingsplan, IUP. Den sammanfattar vad man kommit överens om på utvecklingssamtalet gällande elevens utveckling i riktning mot målen i läroplan och kursplaner. IUP innehåller även en konkret beskrivning av nästa utvecklingsmål.

Utvecklingsplanen ska hjälpa eleverna vidare i kunskapsutvecklingen. Den ska ge ökad kunskap om och inflytande över det egna lärandet och den egna utvecklingen. IUP ska stödja elevens utveckling mot att ta ett ökat ansvar för sina studier och på så sätt kunna påverka studierna.

Skriftliga omdömen ges i varje ämne eleven haft undervisning i och är en del i den individuella utvecklingsplanen.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är ett trepartssamtal mellan elev, förälder och lärare. Varje samtal utgår från det förra och blickar framåt mot nästa.

Fokus ligger på kunskaps- och social utveckling samt studieförmåga utifrån läroplanens mål. Utvecklingssamtal ska hållas minst en gång varje termin.

Samtalet är framåtsyftande och handlar om hur elevens fortsatta lärande bäst kan stödjas ges föräldrarna i förväg information om barnets resultat, målen för undervisningen och vad som bedöms.

Mellanhedsskolan

 • Mellanhedsskolan 1

  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Gyllebogången 1
 • Mellanhedsskolan 2

  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Torupsgatan 3A
sv