Elevhälsa

Hälsa och lärande går hand i hand

Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat. Elevhälsa handlar om att främja både den fysiska såväl som den psykiska hälsan samt verka för sunda levnadsvanor och på så sätt skapa förutsättningar för inlärning hos eleverna.

Skolsköterskan och skolkuratorn finns på skolan varje dag.
Skolsköterskan och skolkuratorn har tystnadsplikt.

Skolsköterskans fokus i skolan är:

 • Att följa enskilda elevers tillväxt och utveckling
 • Se till att vaccinationsprogrammet fullföljs genom erbjudande om vaccineringar
 • Hälsosamtal med alla elever i skolår 4 samt med alla elever och deras vårdnadshavare i F-klass
 • Ge elever kunskap om hälsosamma levnadsvanor
 • Hjälpa elever att få en säker och god lärmiljö
 • Bistå elever och vårdnadshavare i behov av särskilt stöd
 • Stödjande samtal med elever och deras vårdnadshavare i besvärliga situationer
 • Kontaktperson för familjer till andra instanser såsom BUP, IoF, vårdcentral, sjukhus
 • Tar hand om skador på eleverna som sker under skoltid
 • Samarbete med övrig personal
 • Delaktig i elevhälsoteamets arbete

Skolkuratorns fokus i skolan är:

 • Skolkuratorn har socialt arbete som sin främsta arbetsuppgift.
 • Skolkuratorn arbetar med att utreda, motivera och stödja elever i deras sociala och känslomässiga utveckling.

Specialpedagogens fokus i skolan är:

 • Att arbeta med pedagogiska lärmiljöer, både förebyggande och åtgärdande.
 • Att handleda personalen i pedagogiska frågor.
 • Att erbjuda eleverna möjlighet till kompensatoriska hjälpmedel.
 • Att utveckla kvaliteten i skolan genom utvecklingsarbete i samarbete med skolans ledning.
 • Att hålla sig uppdaterad inom forskning relaterad till skolan.
 • Att underlätta för alla elever att uppnå skolans mål och på bästa sätt kunna ta till sig undervisningen i klassrummet.

Kurator
Eva Birgitta Persson
Telefon: 0768-91 64 25
eva.c.persson@malmo.se

Skolsköterska
Malin Pernilla Mellberg
malinpernilla.mellberg@malmo.se

Specialpedagog
Gunnel Annette Åsman
gunnel.asman@malmo.se

Senast ändrad: