$left
$middle

Skolsköterska

När barnet börjar i förskoleklass är det skolhälsovården som tar över efter Barnhälsovården. Skolhälsovården kallas numera medicinsk elevhälsa. Dess främsta uppgift är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. I Malmö stad följer vi ett basprogram som erbjuds till alla elever och omfattar hälsobesök med hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer.

Den medicinska elevhälsans fokus i skolan är:

  • att ge elever kunskap om hälsosamma levnadsvanor.
  • att följa elevers tillväxt och utveckling.
  • att bistå elever och föräldrar som har behov av extra stöd.
  • att medverka i utredningar kring enskilda elever.
  • att medverka till en säker och god arbetsmiljö för eleverna.
  • att se hälsoaspekter i det pedagogiska arbetet.
  • vaccinationer.

Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Den medicinska elevhälsan är kostnadsfri. Både skolsköterskan och skolläkaren lyder under hälso- och sjukvårdslagen och har därför tystnadsplikt.

Skolläkaren kontaktas t.ex.:

  • om tidigare hälsoundersökningar varit avvikande.
  • vid utredningar kring enskilda elever.
  • om föräldrar eller elev särskilt önskar kontakt med skolläkaren.

Kontaktuppgifter:

Andonia Petranti, mobil 0709-72 54 66
e-post: andonia.petranti@malmo.se

Beställ gärna tid för besök!