$left
$middle

Om Rosengårdsskolan  7–9

Rosengårdsskolan är en F–9-skola i området Herrgården på Rosengård. På vår skola studerar circa 540 elever för sin framtid.

Fritidshemmets olika avdelningar har egna lokaler på skolan.

Varje årskurs arbetar i arbetslag. Arbetslaget ansvarar gemensamt för respektive årskurs. Vi har bra lokaler, inbjudande utemiljö och goda förutsättningar att lyckas med vårt uppdrag.

På Rosengårdsskolan har vi en god stämning och hög ambition. Vi har höga förväntningar på varandra när det gäller att bidra till en god arbetsmiljö för både elever och personal.

Vi vill att Rosengårdsskolan ska vara varje elevs bästa skola. Därför arbetar vi kontinuerligt med att ge alla elever de bästa förutsättningarna för att klara skolan. Det gör vi genom en medveten språkutvecklande undervisning, ett lågaffektivt bemötande, ett formativt förhållningssätt samt tydlighet och struktur.

Utöver detta vill vi att alla våra elever ska möta en skola med välutbildad personal som jobbar en målstyrd organisation. Rosengårdsskolanbesitter ett starkt kollegium med hög kompetens. Vi har ett väletablerat elevhälsoteam som består av specialpedagoger, speciallärare, kuratorer, skolsköterskor, skolpsykolog och logoped. Elevhälsoteamet arbetar nära varje arbetslag utifrån elevernas behov. På skolan finns även ikt-pedagog och skolbibliotekarie.

För att skapa samsyn och likvärdighet i hela verksamheten har Rosengårdsskolan arbetat fram ett gemensamt lokalt ramverk som vi kallar för Rosengårdsmodellen. Det skapar trygghet och struktur för både personal och elever.

Rosengårdsskolan arbetar framgångsrikt med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Vi befinner oss i en god utvecklingsfas och fick hösten 2016 ett helt grönt protokoll från skolinspektionen efter deras senaste regelbundna tillsyn.

Rosengårdsskolan 7-9

 • Rosengårdsskolan 7–9

  • Telefon:  040-34 67 95
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  von Rosens väg 43
sv