$left
$middle

Kvalitetsarbete

Styrdokumenten för vårt arbete är skollagen och läroplanen, Lgr 11. Rosengårdsskolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete med regelbunden uppföljning av verksamheten.

Styrdokumenten för vårt arbete är skollagen och läroplanen, Lgr 22. Rosengårdsskolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete med regelbunden uppföljning av verksamheten.

I kvalitetsredovisningen ska en likvärdig instruktion användas för samtliga skolformer i Malmö stad. Instruktionen är upprättad med stöd av Skolverkets allmänna råd för kvalitetsredovisning.

Vi har fokusområden som vi arbetar med utifrån styrdokumenten, måluppfyllelsen och skolans resultat. Personalen träffas regelbundet i ämneslag för att utveckla undervisningen i ämnena och för att förbättra samarbetet. Syftet är att vi ska ha en helhetssyn på eleven och öka måluppfyllelsen.

Skolan har i nuläget 12 förstelärare.

Vi arbetar aktivt med elevdemokrati för att öka elevernas delaktighet i skolarbetet. Förutom klassråd och elevråd har vi så kallade elevhearings två gånger per år. Det betyder att representanter från klasserna träffar skolledningen och rapporterar om och diskuterar undervisningen
och hur den kan förbättras.

Vi samarbetar med föräldrakommunikatörerna för att göra föräldrarna mer engagerade i skolans arbete.

Läs mer

Skolverket

sv