$left
$middle

Rosenholmsskolans Fritidshem

Hos oss har eleverna möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper i praktiken. Här blir man sedd och får känna sig både unik och viktig och man får möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter och vi möts med respekt.

Verksamheten på fritidshemmet är en målstyrd verksamhet som utgår från Lgr 11(Läroplanen) kapitel 1, 2 och 4.

Fritidshemsverksamheten är en behovsstyrd pedagogisk verksamhet. Verksamheten ska delvis ge andra erfarenheter och kunskaper än eleverna normalt får under skoltid samt ge utrymme för rekreation. Fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevens allsidiga utveckling och lärande och tar tillvara lusten att lära. Vi vill att våra elever är delaktiga i utformningen av verksamheten så långt som möjligt genom aktiva diskussioner och vid samling men också vid spontana samtal. Vid planering av verksamheten läggs stor vikt vid elevinflytande, vilket ökar med stigande ålder.

På vårt fritidshem är vi mycket utomhus. Tillsammans leker vi och rör på oss mycket. Skapande är en betydelsefull del av elevernas inlärning. Vi arbetar med att utveckla elevernas språkliga förmågor genom våra aktiviteter. Eleverna använder Chromebooks och I-pads i undervisningen och vi filmar och programmerar på våra fritidshem som en del av lärandet.

Kontakt

Rosenholmsskolan
Mobil: 0701-40 58 56