$left
$middle

Skolutveckling

IUP Individuella utvecklingsplaner.

Tygelsjö  arbetar i ett 1—16-perspektiv. Vid utvecklingssamtalen följer vi upp elevernas utveckling med "Omdöme 24" som underlag. Omdöme 24 är ett kommungemensamt system för skriftliga omdömen. I samband med utvecklingssamtalet skriver vi elevens IUP, individuell utvecklingsplan. Detta gör skolan, eleven och föräldrarna tillsammans. Planen är utvärderande, framåtsyftande och målinriktad.

Vid varje utvecklingssamtal skrivs en ny plan genom att man utvärderar den gamla och sätter upp nya mål för barnet tillsammans (barn-föräldrar-pedagog). Målen ska vara tydliga, rimliga att klara av och möjliga att utvärdera.