$left
$middle

Likabehandlingsarbete

Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder. Lagändringen innebär att utbildningsanordnare har fått ett utökat ansvar för att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Arbetet med aktiva åtgärder omfattar i korthet att inom varje verksamhet:

 • arbeta fortlöpande i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, samt följa upp och utvärdera)
 • ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier
 • dokumentera alla delar av det fortlöpande arbetet
 • samverka med dem som deltar i utbildningen och anställda i verksamheten.

Det är inte bara undervisningen som omfattas av arbetet utan hela verksamheten. Det handlar alltså om allt från till exempel pedagogiskt material, prov och betygssättning till studiemiljö, raster och utflykter. Skolresor, friluftsdagar och avslutningar omfattas också. Detta är bara några exempel på delar som förskolan och skolan behöver arbeta med. Utgångspunkten är att alla barn och elever ska kunna delta i all verksamhet på likvärdiga villkor oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Fyra steg – sju diskrimineringsgrunder Utbildningsanordnaren ska fortlöpande arbeta i fyra steg:

 1. undersöka risker och hinder Vi har genom en enkätundersökning bland eleverna tagit reda på hur de upplever trygghet, trivsel och sitt och andras sociala sammanhang i olika miljöer på skolan
 2. analysera orsaker, i likabehandlingsteamet har vi sett över resultatet av undersökningen och detta kommer att tas vidare till samtliga lärare och i nästa steg till samtliga elever för vidare diskussion kring åtgärder.
 3. genomföra åtgärder
 4. följa upp och utvärdera.

Västra skolan

 • Västra skolan

  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Hospitalsgatan 1
sv