$left
$middle

Trivsel, trygghet och kvalitet

Tillsammans är vi starka och vårt mål är att ALLA elever når en yrkesexamen.

På skolan finns studiecoacher, bibliotekarier och ett elevhälsoteam som kan hjälpa dig i olika situationer.

Du kan också vända dig till din mentor eller studie-och yrkesvägledare.

Åtgärdsprogram – när bra ska bli bättre

Ibland blir det inte som man tänkt sig. Man kanske hamnar lite fel i studierna eller får andra bekymmer som gör att studierna inte går så bra.

Om du har hög frånvaro och/eller visar svaga resultat, följer vi snabbt upp detta med samtal med elevhälsoteamet (mentor, skolledning, kurator, studie- och yrkesvägledare och skolsköterska).

Vi kontaktar föräldrar/vårdnadshavare om du inte är myndig, och kallar vid behov till ett EHT-möte (elevhälsoteam-möte) med elev och föräldrar där vi gör upp ett åtgärdsprogram över hur vi kan lösa problemen. Åtgärdsprogrammet följs sedan upp.

sv