$left
$middle

Vårdnadshavares delaktighet

För oss är det viktigt att ha en bra dialog med våra elevers familj och vårdnadshavare. Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor och funderingar. Vi har också några specifika forum för möten.

Mottagandesamtal

Inför att eleven påbörjar sin utbildning hos oss erbjuds familjen ett mottagandesamtal. I mottagandesamtalet får ni som familj möjlighet att delge oss er bild av ert barns förutsättningar och behov samt era förväntningar inför gymnasiesärskolan. Om tolk önskas inför mottagandesamtalet kontaktas rektor eller Syv.

Utvecklingssamtal

En gång per termin erbjuds varje elev ett utvecklingssamtal med elevens mentor. Innan eleven fyller 18 år sker detta med er vårdnadshavare. Efter eleven fyllt 18 år sker detta tillsammans med er vårdnadshavare om eleven lämnar sitt samtycke till detta.

Öppet hus

En gång om året har vi öppet hus för vår korttidstillsyn då familj/släkt och ungdomar är välkomna att delta i verksamheten. Även skolverksamheten har Öppet hus en gång om året då familjer till befintliga och eventuellt framtida elever är välkomna att se vår verksamhet.

Varje höst har vi ett gemensamt föräldramöte på skolan.

sv