$left
$middle

Trivsel, trygghet och kvalitet

Tillsammans är vi starka och vårt mål är att ALLA elever når en yrkesexamen.

På skolan finns skolvärdar, studiecoacher och bibliotekarier, som kan hjälpa dig i olika situationer.

Du kan också vända dig till din mentor eller studie-och yrkesvägledare.

Åtgärdsprogram – när bra ska bli bättre

Ibland blir det inte som man tänkt sig. Man kanske hamnar lite fel i studierna eller får andra bekymmer som gör att studierna inte går så bra.

Om du har hög frånvaro och/eller visar svaga resultat, följer vi snabbt upp detta med samtal med elevhälsoteamet (mentor, skolledning, kurator, studie- och yrkesvägledare och skolsköterska).

Vi kontaktar föräldrar/vårdnadshavare om du inte är myndig, och kallar vid behov till ett EHT-möte (elevhälsoteam-möte) med elev och föräldrar där vi gör upp ett åtgärdsprogram över hur vi kan lösa problemen. Åtgärdsprogrammet följs sedan upp.

sv