Ny rapport visar samlade effekter av en Öresundsmetro

Öresundsmetron kopplar ihop Danmark och Sverige på ett nytt sätt. Den bidrar till ett mer robust transportsystem som ger nyttor för många sektorer i samhället. Den spelar direkt in i EU:s masterplan för transporter (TEN-T) och mål som bland annat ska bidra till att flytta gods från väg till järnväg och därmed nå de högt satta klimatmålen.

Metron ger också effekter för arbetsmarknaden i södra Sverige och östra Danmark som växer med en miljon människor som kan pendla inom en timme. Det påverkar handel, sysselsättning, innovationer och forskning.

Det och mycket mer visar en sammanfattande rapport av effekter och nyttor av en framtida Öresundsmetro. Rapporten finns på svenska och kommer inom kort även på danska och engelska.

Här är några huvudteman

  • Öresundsmetron beräknas 2035 och framåt kunna transportera 45 000 personer i en tunnelbana under Öresund per dygn. Det frigör plats för fler godståg och fjärrtåg på Öresundsbron. Mer plats behövs då antalet godståg som passerar Öresundsbron väntas fördubblas efter att Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland öppnar 2029.

  • Den europeiska gröna given har högt ställda mål att minska utsläpp av växthusgaser. EU-kommissionen listar förändringar som behövs för att minska utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn. Ett mål är att 75 procent av godstransporterna flyttas från väg till järnväg för att minska dess emission av växthusgas med 90 procent före 2050. Öresundsmetron stimulerar också ökat kollektivt resande. Detta medför både energieffektivisering och lägre utsläpp.

  • Öresundsmetron, som nästan halverar restiden över Öresund med avgångar upp till var 90:e sekund, påverkar arbetsmarknaden. Antalet arbetsplatser som nås inom 60 minuters restid till den andra sidan sundet ökar med en halv miljon till 1,3 miljoner. Totalt kan 2,3 miljoner människor nå den andra sidan av sundet inom en timme, en miljon fler än idag. En sådan regionförstoring stimulerar tillväxt, sysselsättning, handel, innovationer och forskning.

  • Öresundsmetrons samhällsekonomiska avkastning beräknas till en nivå jämförbar med motsvarande projekt i Sverige och Danmark. Om EU:s framtida plan för trafiksystemet och om Region Skånes nya persontågsstrategi realiseras kommer Öresundsmetron ge en samhällsekonomisk vinst på flera miljarder svenska kronor.

Malmös och Köpenhamns gemensamma utredningar om Öresundsmetron har pågått sedan 2012 med stöd av EU:s Interreg-program Öresund-Kattegat- Skagerrak. Syftet med den här rapporten är att samla de övergripande resultaten för att bidra med kunskap och dialog i fortsatta utredningar av Öresundsmetron.

Här hittar du hela rapporten.

Här kan du se slutkonferensen för Interreg-projektet där rapporten presenteras och diskuteras.