Bostadsförsörjning i Malmö

De senaste fem åren har det i genomsnitt byggts drygt 2000 bostäder per år i Malmö. Samtidigt har befolkningen ökat med omkring 5000 personer per år. Under de senaste två åren har bostadsbyggandet för första gången på flera år gått i takt med befolkningsökningen. Att bibehålla högt bostadsbyggande är en avgörande faktor för att Malmö ska kunna fortsätta växa som en attraktiv och hållbar stad.

En väl fungerande bostadsmarknad är en grundläggande byggsten i såväl den enskilda individens liv som för samhällets utveckling i stort.

Malmö stads insatser för att uppfylla kommunens bostadsförsörjnings-ansvar samlas och koordineras i Handlingsplan för bostadsförsörjning – Malmö stads riktlinjer för bostadsförsörjning 2018–2022.

Viktiga utgångspunkter för riktlinjerna är att efterfrågan och behov av olika typer av bostäder för dagens och morgondagens malmöbor ska mötas. Bostadsbyggandet är en viktig del i att bygga staden hel och fortsatt attraktiv.

Utmaningar för bostadsförsörjningen i Malmö är att

  • Bibehålla ett högt bostadsbyggande
  • Öka möjligheten till bostad för de med låg inkomst
  • Motverka hemlöshet


Kommunens bostadsförsörjningsansvar

I lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar stadgas att kommunerna har ansvar att planera så att förutsättningar finns för alla invånare att kunna leva i goda bostäder. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska tas fram varje mandatperiod och antas av kommunfullmäktige.

I Malmö har stadsbyggnadsnämnden ansvar för att upprätta riktlinjerna vilka redovisas i Handlingsplan för bostadsförsörjning.

Flera olika processer pågår inom ramen för bostadsförsörjningen. De involverar flera av kommunens nämnder, förvaltningar och bolag. Arbetet omfattar bland annat detaljplanering, bygglov, markanvisning av kommunal mark, socialtjänstens insatser med mera.

Senast ändrad: 2021-01-19 08:18