Bostadsförsörjningen i Malmö

De senaste tio åren har det i genomsnitt byggts närmare 1 500 bostäder per år i Malmö, samtidigt som befolkningen ökat med drygt 5 000 personer per år. Under de senaste åren har bostadsbyggandet för första gången på flera år gått i takt med befolkningsökningen. Att bibehålla högt bostadsbyggande är en avgörande faktor för att Malmö ska kunna fortsätta växa och för att välfärden ska spridas till hela befolkningen.

Det är positivt att många väljer att flytta till och vill bo i Malmö. Samtidigt ger takten på befolkningsökningen stora utmaningar för stadens planering. En väl fungerande bostadsmarknad är en grundläggande byggsten i såväl den enskilda individens liv som för samhällets utveckling i stort. Tre stora utmaningar för Malmö de kommande åren är att bostadsbyggandet fortsatt ska gå i takt med befolkningsökningen, att det ska finnas bostäder i olika prisklasser och att hemlösheten ska minska.

Malmös tre stora bostadsutmaningar:

  1. Behålla ett högt bostadsbyggande
  2. Öka möjligheten till bostad för de med låg inkomst
  3. Motverka hemlöshet

Höga ambitioner för bostadsförsörjningen

Malmö stad arbetar på flera olika sätt för att möta utmaningarna och skapa en god utveckling. En gång per mandatperiod antas nya bostadspolitiska mål i Malmö. Malmö stads insatser för att uppfylla bostadsförsörjningsansvaret och nå de bostadspolitiska målen samlas och koordineras i Handlingsplan för bostadsförsörjning – Malmö stads riktlinjer för bostadsförsörjning 2018-2022.

V
iktiga utgångspunkter för Handlingsplan för bostadsförsörjning är att efterfrågan och behov av olika typer av bostäder för dagens och morgondagens malmöbor ska mötas. Bostadsbyggandet är en viktig del i att bygga staden hel och fortsatt attraktiv.

Varje år följs de bostadspolitiska målen upp i en lägesrapport, som också innehåller en analys av bostadsbyggandet. Tre gånger per år presenteras en tertialrapport som visar bostadsbyggandet och bostadsplaneringen i Malmö under den aktuella perioden.

Handlingsplan för bostadsförsörjning, underlagsrapporter och uppföljningar finns under Rapporter.

Senast ändrad: 2019-10-17 15:45