Framtidens kuststad

Malmö består till mer än hälften av hav och har en 43 kilometer lång kustlinje. Malmös hav och kust har en stor outnyttjad potential som det går att dra mer nytta av och utveckla. Mycket görs redan idag – men det kan och måste göras ännu mer.

I arbetet med Framtidens kuststad kraftsamlar Malmö stad allt det som kommunen gör tillsammans med andra för att stärka Malmös roll som kuststad.

Malmös havsområde utgör tillsammans med resten av Öresund ett unikt och känsligt område och vi har alla ett gemensamt ansvar för det. Malmö stad arbetar för att stärka Malmös roll som framtidens kuststad för att Malmöbor och besökare bättre ska kunna utnyttja det fördelaktiga läget vid havet och kusten.

I Malmö, längs kusten och ute i Öresund pågår därför initiativ för att förbättra havet och vattnets kvalitet, för att Malmöbor och besökare ska ha möjlighet att vara nära hav och kust, för att bevara biologisk mångfald och för att förbättra stadens möjlighet att hantera klimatutmaningar.

Framtidens kuststad är en del av Malmö stads arbete med FN:s globala Agenda 2030-mål. Vi verkar lokalt för att påverka globalt.

Handlingsplanens framsida

Handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad

Handlingsplanen reviderades och antogs på nytt av kommunstyrelsen 2020. Den uppdaterade handlingsplanen med 42 åtgärder beskriver hur arbetet med att stärka Malmös roll som kuststad ska gå till. Ta del av handlingsplanen här. (pdf, 518.7 kB)


Läs mer om Malmö stads arbete kopplat till kust- och havsfrågor:

Malmö stads översiktsplan är ett strategiskt och visionärt dokument som ger vägledning för beslut om hur bland annat vattenområden i Malmö ska användas och utvecklas. Läs mer på malmo.se/öp

Senast ändrad: 2020-05-07 14:39