Översiktsplan för Malmö

Malmös gällande översiktsplan antogs den 31 maj 2018. Översiktsplanen är ett strategiskt och visionärt dokument, som ger vägledning för beslut om hur mark­- och vattenområden i Malmö ska användas och hur den existerande stadsmiljön ska utvecklas.

Karta Planstrategi Karta

Malmös översiktsplan består av en planstrategi och ett digitalt kartverktyg med en mängd kartlager och planeringsriktlinjer. I kartverktygets markanvändningskarta finns några av översiktsplanens viktigaste strukturella prioriteringar.

Till översiktsplanen hör också en miljökonsekvensbeskrivning och en särskild sammanställning av miljöbedömningarna.

Planstrategi, kartor och planeringsriktlinjer

 

Övriga dokument:

I utställningsutlåtandet kan du läsa länsstyrelsens granskningsyttrande med Malmö stads kommentarer.

Översiktsplanens prioriterade inriktningar

Senast ändrad: 2019-11-07 11:03