Översiktsplan för Malmö

Malmös gällande översiktsplan antogs den 31 maj 2018. Översiktsplanen är ett strategiskt och visionärt dokument, som ger vägledning för beslut om hur mark­- och vattenområden i Malmö ska användas och hur den existerande stadsmiljön ska utvecklas. Nu pågår en översyn av översiktsplanen. Mellan den 23 mars och 22 juni 2020 är ett första förslag till ny översiktsplan på samråd.

Karta Planstrategi Karta

Malmös översiktsplan består av en planstrategi och ett digitalt kartverktyg med en mängd kartlager och planeringsriktlinjer. I kartverktygets markanvändningskarta finns några av översiktsplanens viktigaste strukturella prioriteringar.

Till översiktsplanen hör också en miljökonsekvensbeskrivning och en särskild sammanställning av miljöbedömningarna.

Planstrategi, kartor och planeringsriktlinjer

 

Övriga dokument:

I utställningsutlåtandet kan du läsa länsstyrelsens granskningsyttrande med Malmö stads kommentarer.

Översiktsplanens prioriterade inriktningar

Senast ändrad: 2020-04-27 11:12