Översiktsplan för Malmö

Malmös gällande översiktsplan antogs den 31 maj 2018. Nu pågår en översyn av översikts-planen och ett första förslag till ny översiktsplan har varit på samråd under våren 2020.

Karta Planstrategi Karta

Malmös översiktsplan består av en planstrategi och ett digitalt kartverktyg med en mängd kartlager och planeringsriktlinjer. I kartverktygets markanvändningskarta finns några av översiktsplanens viktigaste strukturella prioriteringar.

Till översiktsplanen hör också en miljökonsekvensbeskrivning och en särskild sammanställning av miljöbedömningarna.

Planstrategi, kartor och planeringsriktlinjer


Övriga dokument:

I utställningsutlåtandet kan du läsa länsstyrelsens granskningsyttrande med Malmö stads kommentarer.

Översiktsplanens prioriterade inriktningar

Senast ändrad: 2021-01-08 11:55