$left
$middle

Mahmud Bakhshi

Ålder: 24
Yrke: Elevassistent
Hemland: Iran
Språk: Persiska, svenska

از فرار از میان اروپا تا

elevassistent i Malmö

در اعماق تنھایی… وقتی کھ تازه وارد سوئد شده بودم اوضاع چنین بود. کسی را نداشتم تا با او حرف بزنم، ھیچ کسزبان مرا نمی فھمید. اما زمانی کھ از تمام آنچھ اتفاق افتاده بود خستھ شده بودم، این زبان بود کھ باعث شد دوباره حالمخوب شود. زبان وسیلھ ای شد تا بتوانم احساساتم را بیان کنم.

Djupt nere i ensamheten… Så var min första tid i Sverige. Jag hade ingen att prata med, ingen förstod mig. När jag var trött på allt som hände blev språket det som fick mig att må bra igen. Det var verktyget som gjorde att jag kunde berätta om mina känslor.

تمام عمرم آرزوی رفتن بھ مدرسھ را داشتم. در ایران، تو بھ عنوان یک افغان ھیچ حقی نداری. مدارک شناسایی نداری.

ھیچ سندی وجود ندارد کھ وجود تو را ثابت کند. برای من اینطور بود. وقتی زمان رفتن بھ مدرسھ فرا رسید، ھیچ کسنمی خواست مرا بپذیرد، زیرا نمی توانستم مدارک شناسایی نشان دھم. چیزی کھ ھویت مرا اثبات کند. پدر و مادرم شنیدندکھ چند بزرگسال در آن منطقھ خانھ کوچکی اجاره کرده اند تا بتوانند چیزھای کمی کھ بلد ھستند را بھ بچھ ھا بیاموزند.

آنھا شاید تحصیلات دبیرستانی داشتند، نھ بیشتر. ما مخفیانھ بھ آنجا رفتیم تا ثبت نام کنیم، ھرچند کاغذی کھ امضا کردیمدر واقع اھمیتی نداشت. ما بچھ ھای زیادی در سنین مختلف بودیم کھ در یک اتاق کوچک دور ھم جمع می شدیم. معلم ھاروی دیوار می نوشتند، چون تختھ سیاه نداشت. ما را کتک ھم می زدند. مثل یک کابوس بود. اما در این کابوس رویاییھم وجود داشت - رویای مدرسھ رفتن.

من در سال ۵٢٠١ با موج پناھندگان بھ سوئد آمدم. در مورد مدرسھ در اینجا شنیده بودم، کھ فرصت ھایی وجود دارد، میشود تحصیل کرد، می شود شغل پیدا کرد. در وطنم در سن دوازده سالگی مدرسھ را رھا کرده بودم تا کار کنم. منجوشکاری، خیاطی، بنایی… میکردم. کارھای سختی بود بھ خصوص برای یک کودک. ھمھ اش فقط برای پول بود،اینکھ با پول در جیبت بھ خانھ بروی. وگرنھ زنده نمی ماندی. اگر پول نبود، غذایی ھم نبود.

I hela mitt liv har jag längtat efter att gå i skolan. Som afghan i Iran har du inga rättigheter. Du är papperslös. Det finns inga handlingar som bevisar att du existerar. Så var det för mig. När det var dags att börja skolan ville ingen ta emot mig, eftersom jag inte kunde visa något id. Något som bevisade att jag var jag. Mina föräldrar fick höra att det var några vuxna i området som hyrt ett litet hus, för att kunna lära oss barn det lilla dom kunde. De hade kanske gymnasieutbildning, inte mer. Vi gick dit i smyg för att registrera oss, fastän det papper vi skrev på egentligen inte betydde någonting. Vi var många barn i olika åldrar som fick samsas i det lilla rummet. Lärarna skrev på väggen, för det fanns ingen tavla. De slog oss också. Det var en mardröm. Men i mardrömmen fanns också en dröm – en dröm om att gå i skola.

Jag kom till Sverige i flyktingvågen 2015. Jag hade hört om skolan här, att det fanns möjligheter, man kunde utbilda sig, man kunde få ett jobb. Hemma hade jag lämnat skolan när jag var tolv för att börja arbeta. Jag har jobbat som svetsare, skräddare, byggare… Hårt arbete, speciellt för ett barn. Allt handlade bara om pengar, att gå hem med pengar i fickan… Annars överlevde du inte. Inga pengar, ingen mat.

اوایل بودن در سوئد… بھ یاد دارم کھ خیلی جالب بود. فقط ھفتھ اول بھ دلیل فرار و پناھندگی خستھ بودم. اما من بھ ھمراهدو دوست بھ اینجا آمدم و ما خیلی مشتاق بودیم تا زبان سوئدی را یاد بگیریم. یادم می آید وقتی کھ بالاخرهsfi را شروعکردیم معلم خیلی خوبی داشتیم، خانم خیلی مھربانی بود... معمولا در زمان ھای استراحت ھم دنبال او بودیم چون میخواستیم بیشتر یاد بگیریم. "من نمی توانم سوئدی صحبت کنم. کی می توانیم بھ زبان سوئدی صحبت کنیم؟« این ھا تنھاچیزی بود کھ می توانستیم بھ او بگوییم. او بھ ما گفت کھ کتاب بخوانید، فیلم ببینید... اما ما فکر می کردیم کھ آنطور خیلیخستھ کننده است، ما می خواستیم فقط حرف بزنیم، زبان را سریعتر یاد بگیریم. می خواستیم بتوانیم ارتباط برقرار کنیم!ما خیلی صبر نداشتیم. من ھنوز با او در ارتباط ھستم. او در مسیرم تا بھ اینجا بھ من خیلی کمک کرده است... برایجستجوی کار، نوشتن رزومھ... او انسان بسیار خوبی است.

از زمانی کھ بھ اینجا آمدم، بھ زبان بسیار علاقمند شده ام. بعد از اینکھ زبان سوئدی را بیشتر یاد گرفتم با خود فکر کردم"چھ جالب، من م یتوانم با سوئدی ھا گفتگو کنم... تصور کن اگر بتوانم با افراد باز ھم بیشتری صحبت کنم؟." حالا سعیمی کنم زبان انگلیسی را بیشتر تمرین کنم. اما می شود اینطور گفت ... زبان سوئدی کلیدی بود کھ در را باز کرد. ازبسیاری جھات بھ من کمک کرد. این زبان زندگی من را نجات داده است.

Den första tiden i Sverige… Den minns jag som kul. Inte första veckan, då var jag bara trött efter flykten. Men jag kom hit med två vänner, och vi var så ivriga att lära oss svenska. Jag minns när vi äntligen börjat sfi, vi hade en jättebra lärare, hon var väldigt snäll… Vi brukade leta upp henne på rasten för vi ville lära oss mer. ”Jag kan inte prata svenska. När kan vi prata svenska?”, var det enda vi kunde säga till henne. Hon sa till oss att läsa böcker, kolla på film… Men vi tyckte det var så tråkigt, vi ville bara prata, lära oss språket snabbare. Vi ville kunna kommunicera! Vi var väldigt otåliga. Jag har fortfarande kontakt med henne. Hon har hjälpt mig mycket på min resa här… Med att söka jobb, skriva CV… Hon är en väldigt fin människa.

Sen jag kom hit har jag blivit väldigt språkintresserad. Efter att jag lärt mig mer svenska tänkte jag, ”Vad roligt, jag kan prata med svenskar… Tänk om jag kan prata med ännu fler människor?”. Nu försöker jag öva mer på engelska. Men man kan säga så här… Svenskan var nyckeln som öppnade dörren. Det hjälpte mig på många sätt. Språket har räddat mitt liv.

امروز در یک مدرسھ بھ عنوان کمک دانش آموز کار می کنم. اوه... من بھ شغلم خیلی افتخار می کنم. من کودکی بودمکھ اجازه رفتن بھ مدرسھ را نداشتم. بعد از آمدن بھ سوئد اجازه اقامت نداشتم... در نھایت این فرصت را بھ دست آوردمکھ اگر مدرسھ را پشت سر بگذارم، اینجا بمانم. و حالا در مدرسھ کار می کنم. وقتی بھ آنچھ در زندگی کھ بھ مدرسھمربوط است فکر می کنم، اینکھ چھ تجربھ ھایی کرده ام، چھ چیزھایی را از دست دادم، چھ چیزھایی بھ دست آورده ام…احساس می کنم کھ در جای درستی ھستم. در آینده می خواھم معلم شوم. من چیزھای بسیار زیادی برای ارائھ دارم. ھرآنچھ در کودکی تجربھ کرده ام... من می توانم معلمی باشم کھ بچھ ھا را درک می کند.

اینکھ بزرگسال باشی و بخواھی زبانی را یاد بگیری ... فرق می کند. باید بیشتر زحمت کشید. اما باید مثل یک بچھ رفتارکرد. گوش کنی، سعی کنی حرف بزنی… مھم نیست اگر کلمھ ای را درست تلفظ نکنی یا معنی آن را ندانی. بعد از یکسال می توانی بھ زبان سوئدی حرف بزنی. معلم زبان سوئدی من ھمیشھ می گفت میان چشم، گوش و دھان یک ارتباطیوجود دارد. ھر سھ باید ھمکاری کنند، در غیر این صورت زبان را یاد نخواھید گرفت. شاید حالا نتوانی، اما اگر تلاشکنی، اگر مبارزه کنی... در پایان بھ نتیجھ درست می رسی. دوستی دارم، عارف. او خیلی زود زبان سوئدی را یادگرفت. چون جرات داشت، تلاش کرد، شجاع بود. ھمیشھ بھ او مانند یک الگو نگاه کرده ام.

Idag jobbar jag på skola som elevassistent. Åh… Jag är så stolt över mitt jobb. Jag var barnet som inte fick gå i skolan. Sen komma till Sverige men inte få uppehållstillstånd… I slutändan fick jag chansen att stanna här, om jag klarade skolan. Och nu jobbar jag på skola. När jag tänker tillbaka på vad jag upplevt i livet vad gäller skolan, vad jag missat, vad jag fått tillbaka… Jag är på den rätta platsen, det känner jag. I framtiden vill jag bli lärare. Jag har så mycket att ge. Allt jag upplevt i min barndom… Jag kan vara läraren som förstår barnen.

Att vara vuxen och lära sig ett språk… Det är annorlunda. Man behöver anstränga sig mer. Men man ska bete sig som ett barn. Lyssna, försöka prata… Om du inte uttalar ett ord rätt eller vet vad det betyder, vem bryr sig? Om ett år kan du prata svenska. Min svensklärare sa alltid till mig att det finns ett sammanhang mellan ögon, öron och mun. Alla tre måste samarbeta, annars lär man sig inte språket. Du kan inte nu kanske, men om du försöker, om du kämpar… Till slut landar det rätt. Jag har en kompis, Aref. Han blev snabbt duktig på svenska. För han vågade, han försökte, han var modig. Jag har alltid sett honom som en förebild.

وقتی بھ اینجا آمدم خیلی تنھا بودم... بھ کسی نیاز داشتم تا با او حرف بزنم. بھ این دلیل زبان آنقدر اھمیت داشت. زیرا منھم مثل ھمھ انسانھا احساس دارم و کسی را پیدا کردم کھ می توانستم با او حرف بزنم، کسی کھ می توانستم برایش تعریفکنم کھ چھ احساسی داشتم. از طریق او یک خانواده پیدا کردم. آنھا کمک زیادی بھ من کردند. با افراد زیادی آشنا شده امکھ در کنارم بوده اند. در میان تمام سختی ھا...وقتی خستھ میشدم بھ من کمک کردند تا تسلیم نشوم. کھ برای رسیدن بھرویاھایم بھ مبارزه ادامھ بدھم.

تسلیم شدن بی معنی است. اگر تسلیم شده بودم احتمالا در ایران می ماندم. بھ اینجا آمدم تا مبارزه کنم. اولین قانون من درزندگی این است کھ با خودم صادق باشم. اگر چیزی را می خواھی، بفرما... ھدف آنجاست و راه در پیش رویت است. روبھ جلو ادامھ بده.

När jag kom hit var jag så ensam… Jag behövde någon att prata med. Därför var språket så viktigt. För alla människor har känslor, det har jag med och jag hittade en person jag kunde prata med, som jag kunde berätta om mitt mående för. Genom henne fick jag en familj. Dom hjälpte mig mycket. Jag har träffat många människor som funnits där för mig. Genom alla svårigheter… De har hjälpt mig att stå upp när jag inte orkat. Att fortsätta kämpa för mina drömmar.

Det är meningslöst att ge upp. Hade jag gjort det, hade jag lika gärna kunnat stanna i Iran. Jag kom hit för att kämpa. Min första regel i livet är att vara ärlig mot sig själv. Vill du någonting, varsågod… Målet är där borta och här är vägen framför dig. Fortsätt framåt.

Sfi – svenska för invandrare

Påbörja din egen språkresa genom sfi och öppna dörren till nya möjligheter.

سویدی برای مهاجران

Språkresan

Möt sex personer som alla gjort en språkresa genom sfi.

داستان هاێ پیشتر

prs