$left
$middle

Jägersro

Jägersro är starkt förknippat med trav- och galoppsport i Sverige. Nu pågår planering av ett nytt modernt hästcenter öster om den befintliga anläggningen. Med flytten frigörs ytor för ny stadsbebyggelse i de centrala delarna av Jägersro.

Under 2022 har arbetet med en fördjupad översiktsplan påbörjats, som ska ta ett helhetsgrepp över utvecklingen av Jägersro. Det handlar om att undersöka förutsättningarna för ny stadsbebyggelse i och omkring området där Jägersro Trav och Galopp ligger idag.

Ett första steg är att få kunskap om hur området används idag. Under oktober 2022 har stadpslanerare varit på plats i området för att prata med boende, verksamheter och besökare. Vi har också fått in många tankar, idéer och synpunkter genom en webbenkät.

Nu ska vi sammanfatta det som kommit fram i en nulägesbeskrivning och arbeta vidare med olika framtidsscenarier. Det vill säga möjliga inriktningar för utvecklingen av området, som det fortsatta planarbetet sedan ska undersöka närmare och ta ställning till.

Samtidigt pågår en översyn av Malmös översiktsplan, där förslag finns att ändra markanvändningen för stora delar av Jägersro. Detta för att kunna utveckla området med blandad stadsbebyggelse. En ny översiktsplan för Malmö beräknas antas politiskt under år 2023.

Vill du få information om utvecklingen av Jägersro?
Anmäl dig till vårt digitala nyhetsutskick.

Innehåll

sv