$left
$middle

Jägersro

Jägersro är starkt förknippat med trav- och galoppsport i Sverige. Nu pågår planering av ett nytt modernt hästcenter öster om den befintliga anläggningen. Med flytten frigörs ytor för ny stadsbebyggelse i de centrala delarna av Jägersro.

Planarbetet för Jägersro sker både på övergripande nivå och på detaljnivå.
En ny detaljplan håller på att tas fram för Jägersro hästcenter och den beräknas antas politiskt under 2022.

Ett planprogram ska arbetas fram som tar ett helhetsgrepp över utvecklingen av Jägersro. Det handlar om att undersöka förutsättningarna för ny stadsbebyggelse för området där Jägersro Trav och Galopp ligger idag.

Samtidigt pågår en översyn av Malmös översiktsplan, där förslag finns att ändra markanvändningen för stora delar av Jägersro. Detta för att kunna utveckla området med blandad stadsbebyggelse. En ny översiktsplan för Malmö beräknas antas politiskt under 2022/2023.

Innehåll