Almgården

Almgården är ett bostadsområde som byggdes under 1960-talet. Nu pågår planering av runt 650 nya bostäder, som kan bidra till att förnya boendemiljöerna och öka utbudet av handel och service i området.

Malmö stad utreder i en detaljplan om det är möjligt att utveckla bostadsområdet Almgården med olika typer av bostäder, detaljhandel, kontor och service i form av förskola och vård.

I planförslaget finns utrymme för cirka 650 nya bostäder, varav 37 radhus. Planförslaget gör det också möjligt att bygga om Agnesfridsvägen med gång- och cykelväg samt trädplantering. Dessutom görs Agnesfridsvägen mer trafiksäker.

Rundtur i planområdet

Filmsekvensen nedan visar volymer och skalor i planområdet, men visar inte hur själva gestaltningen kommer att bli.

Tyck till om planerna

Under våren år 2020 var detaljplanen ute på samråd. De synpunkter som kom in då har sammanställts i en samrådsredogörelse och planen har bearbetats vidare. ​

Från den 10 juni till 15 augusti är planförslaget på granskning. Under granskningstiden har alla som berörs av förändringarna möjlighet att lämna synpunkter på det andra och omarbetade förslaget.

Informationsmöten den 16 och 17 juni

Under två mötestillfällen presenterade vi förändringarna som den nya detaljplanen innebär och deltagare gavs möjlighet att ställa frågor. Möte hölls digitalt på grund av rådande pandemi.

Missade du informationsmötet? Nu kan du ta del av den inspelade presentationen från mötet den 16 juni.

Till inspelning av presentation den 16 juni.

Blandad bebyggelse och nya funktioner

I östra och mellersta delen av Almgården planeras för nya flerbostadshus och en ny förskola. I södra och sydvästra delen av planområdet planeras för nya radhus.

I planförslaget ingår även ett helt nytt centrumkvarter med bostäder, handel och service i planområdets nordöstra del.

Illustrationsplan för Almgården med befintlig och planerad bebyggelse. Framtagen av FOJAB och BoKlok.

llustrationsplan för Almgården med befintlig bebyggelse (ljusgrå) och planerad bebyggelse (mörkgrå). Framtagen av FOJAB och BoKlok.

Karta över området