$left
$middle

Klagshamn

Klagshamn är ett område i tillväxt och en attraktiv plats att bo på med sitt läge nära hav och natur. För att området ska kunna växa hållbart tas nu ett helhetsgrepp om Klagshamns kommande utveckling.

Planarbetet för Klagshamn sker på en övergripande nivå. Nu pågår arbete med att uppdatera det befintliga planprogrammet för Klagshamn, enligt ett politiskt beslut i februari 2021. Planprogrammet beräknas antas politiskt under 2022.

I uppdateringen av planprogrammet ingår bland annat att undersöka förutsättningar för ny bebyggelse, trafik, dagvatten- och skyfallshantering samt att utreda vad ett centrum med service och mötesplatser kan innebära och lämpligt placeras.

Under arbetets gång kommer boende, näringsidkare, fastighetsägare och föreningsliv i området få möjlighet att på olika sätt vara involverade i arbetet.

Innehåll