$left
$middle

Planprogram för Klagshamn

Nu finns ett förslag till planprogram för Klagshamn. Det var ute på samråd 12 maj – 1 augusti 2023. Det innebär att du under den här perioden har haft möjlighet att ta del av förslaget och tycka till om det genom att lämna in dina synpunkter till Malmö stad. Här kan du ta del av planproigrammet.

Visionsbild med bussgata, allé och gång- och cykelväg med personer till fots och på cykel. I bakgrunden syns hus som är två-tre våningar höga.

Visionsbild Open Studio

Läs planprogrammet

Här hittar du planprogrammet i sin helhet. Längre ned på sidan hittar du en kort information om planprogammets innehåll.

Sammanfattning av planprogrammet

Ett nytt planprogram gör det möjligt för Klagshamn att växa med nya bostäder, verksamheter och service. Samtidigt eftersträvas en god koppling mellan de nya delarna och det befintliga Klagshamn.

Området ligger i anslutning till Klagshamns norra, östra och södra utkant. Planen omfattar cirka 1300 bostäder i olika former som passar människor i olika skeden av livet, som parhus, radhus och flerbostadshus. Dessutom planeras bland annat för en skola med 500 elever, en förskola med 120 platser, ett centrumtorg, 17 hektar grönyta samt odlingslotter.

Den nya bebyggelsen är till stor del småskalig, och flerfamiljshus och småhus blandas i området. Gatorna vinklas något för att bryta vinden och skapa variation. Området planeras för att bli promenadvänligt och tryggt. I princip samtliga mindre gator blir gångfartsgator, och gång-, cykel- och kollektivtrafik ges hög prioritet. Det ska bli lättare att ta bussen till Malmö, att promenera till skolan och att dela på bilägandet. Tillsammans med en innovativ energiproduktion och kommunala odlingslotter stödjer detta ett mer hållbart liv.

I mobilitetshus och mobilitetshubbar parkeras huvuddelen av områdets fordon och där erbjuds även bil- och cykelpooler. Dessa blir också sociala knutpunkter, där boende kan hämta paket och matkassar, lämna in avfall till återvinning eller återbruk och laga sin cykel.

Planen innehåller ett inre grönstråk med generösa, rekreativa ytor som kombineras med områdets dagvatten- och skyfallshantering. Detta ger varierade gröna miljöer med hög biologisk mångfald, en gynnsam miljö för både människor, djur och växter och ett klimatsäkrat område.

Vanliga frågor om planprogrammet i Klagshamn

sv