$left
$middle

Louisedals gård

Louisedals gård, med anor från början av 1800-talet, ska få nytt liv. Genom en ny detaljplan bevaras gården till stora delar, samtidigt som det blir möjligt att komplettera med ny bostadsbebyggelse. Just nu har Malmö stad en markanvisning ute för gården.

Ett förslag till ny detaljplan, dp 5617, har varit på samråd under oktober 2021. Detaljplanen ska göra det möjligt att komplettera Louisedals gård med nya bostäder och tillåta en mer flexibel användning av gårdsbebyggelsen. Den nya bebyggelsen ska ta hänsyn till kulturmiljön och gårdens struktur.

Malmö stad genomför under år 2022 en markanvisning, där fastigheten ska säljas till en aktör som vill utveckla gården och komplettera med bebyggelse som den nya detaljplanen föreslår. Läs mer på malmo.se/markanvisning

Gården bevaras och får ny användning

Förslaget till ny detaljplan innebär att Louisedals gård till stora delar bevaras och att strukturen med en fyrlängad gård med öppna betesmarker i öster finns kvar.

Gårdsbebyggelsen får en mer flexibel användning. Den kan innehålla såväl bostäder, som verksamheter som inte har en större påverkan på omgivningen.

Det gamla svinstallet som ligger separat från de övriga byggnaderna kan rivas och även den rödmålade logen. Om logen rivs får den bara ersättas av en byggnad med liknande volym och utformning.

Den gamla trädgården som tillhör gården ska bevaras och även en stor del av de träd som finns där idag.

Nya bostäder och LSS-boende

Norr och väster om gårdsbebyggelsen ger planförslaget utrymme för nya bostäder och vårdboende. Bebyggelsen blir relativt småskalig; höjden och placeringen anpassas så att gården och dess kulturhistoriska värden fortsatt är framträdande.

Sydväst om gården tillkommer ytterligare bebyggelse som främst avses för LSS- boende, det vill säga ett serviceboende för personer med funktionsnedsättning.

Gården och den nya bebyggelsen får en infartsgata från Kapplandsgatan. En ny gång- och cykelväg går parallellt med infartsgatan, som knyter samman Kapplandsgatan i söder med gång- och cykelvägen i Louisedalsparken i norr.

Karta över området

sv